6. افراد: لاولاک و رایت این مضمون را با نام دیگری مطرح کرده اند. آنان به جای واژه مشارکت، واژه افراد را انتخاب کرده و معتقدند بسیاری از خدمات به تعامل شخصی مستقیم بین مشتریان و کارکنان... متن کامل

ایجاد وفاداری در مشتریان

6. افراد: لاولاک و رایت این مضمون را با نام دیگری مطرح کرده اند. آنان به جای واژه مشارکت، واژه افراد را انتخاب کرده و معتقدند بسیاری از خدمات به تعامل شخصی مستقیم بین مشتریان و کارکنان... متن کامل

یک یا یک فرایند استدر تعامل بین خریدار وفروشنده تولید میشود مشتریان در فرایند تولید مشارکت میکنندنمی تواند ذخیره شودقابلیت انتقال مالکیت راندارد ملموس است یکنواخت و همگن است... متن کامل

آمیخته بازاریابی در خدمات

یک یا یک فرایند استدر تعامل بین خریدار وفروشنده تولید میشود مشتریان در فرایند تولید مشارکت میکنندنمی تواند ذخیره شودقابلیت انتقال مالکیت راندارد ملموس است یکنواخت و همگن است... متن کامل

به راحتی قابل ترجمه به زبانهای دیگر باشد و یا تلفظ آن در زبان های دیگر آسان باشد. از نظر قانونی و ثبت آن در کشورهای مختلف منعی نداشته باشد(محب علی و فرهنگی، 1377، 204). 2-2-2-3-4) خدماتبا وجود... متن کامل

غیرقابل ذخیره بودن

به راحتی قابل ترجمه به زبانهای دیگر باشد و یا تلفظ آن در زبان های دیگر آسان باشد. از نظر قانونی و ثبت آن در کشورهای مختلف منعی نداشته باشد(محب علی و فرهنگی، 1377، 204). 2-2-2-3-4) خدماتبا وجود... متن کامل

گزینه یا بخش (کاتلر، 1994، 434).هنگام برنامهریزی برای تولید کالا بازاریابان باید ابتدا به بررسی آن دسته از نیازهای شالودهای و اساسی مصرف کننده بپردازند که با به دست آوردن کالا تأمین و... متن کامل

رضایت مصرف کننده

گزینه یا بخش (کاتلر، 1994، 434).هنگام برنامهریزی برای تولید کالا بازاریابان باید ابتدا به بررسی آن دسته از نیازهای شالودهای و اساسی مصرف کننده بپردازند که با به دست آوردن کالا تأمین و... متن کامل

2-2-2-3-1-4) مراحل طراحی کانالهای توزیعشامل سه مرحله است: 1) عوامل شناسایی کانالهای مختل، مهمترین عوامل شناسایی کانالهای مختلف: الف: پوشش و قدرت توزیع: یعنی تعداد واسطههایی که محصول تولید... متن کامل

طراحی کانالهای توزیع

2-2-2-3-1-4) مراحل طراحی کانالهای توزیعشامل سه مرحله است: 1) عوامل شناسایی کانالهای مختل، مهمترین عوامل شناسایی کانالهای مختلف: الف: پوشش و قدرت توزیع: یعنی تعداد واسطههایی که محصول تولید... متن کامل

صاحب نظری کانال های توزیع را این گونه تعریف میکند: شبکه ای از مراکز و مؤسسات سازمان یافته که بطور جمعی تمام فعالیتهایی را که برای ارتباط تولید کنندگان با استفاده کننده و بالعکس به... متن کامل

طراحی کانال های توزیع

صاحب نظری کانال های توزیع را این گونه تعریف میکند: شبکه ای از مراکز و مؤسسات سازمان یافته که بطور جمعی تمام فعالیتهایی را که برای ارتباط تولید کنندگان با استفاده کننده و بالعکس به... متن کامل

ابزارها: مثل یک سیستم اطلاعاتی که جریانهای مرتبط به دانش مدیریتی را حمایت میکند مدیریت و فرایندهای کنترل: مثل یک سیستم محرک برای پیشرفت در امور یادگیری پیشرفت حامیان خارجی: مثل... متن کامل

برنامه ریزی بازاریابی

ابزارها: مثل یک سیستم اطلاعاتی که جریانهای مرتبط به دانش مدیریتی را حمایت میکند مدیریت و فرایندهای کنترل: مثل یک سیستم محرک برای پیشرفت در امور یادگیری پیشرفت حامیان خارجی: مثل... متن کامل

جانسون و فورد (2006) چهار نوع قابلیت وتوانایی را که در توسعه و مدیریت اکثر روابط تامینکننده مشتری خرده پا مهم وحساس هستند را معرفی و ارائه کردند که عبارتند از :1- قابلیت تکنولوژی2- قابلیت... متن کامل

مدیریت استراتژیک

جانسون و فورد (2006) چهار نوع قابلیت وتوانایی را که در توسعه و مدیریت اکثر روابط تامینکننده مشتری خرده پا مهم وحساس هستند را معرفی و ارائه کردند که عبارتند از :1- قابلیت تکنولوژی2- قابلیت... متن کامل

2-1) مقدمه: هدف از این بخش بررسی پژوهشها و مطالعاتی است که در زمینه قابلیتهای بازاریابی، قابلیتهای ارتباطی و عملکرد انجام گرفته است. این قسمت خواننده را با کارها و زمینههای قبلی و... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری

2-1) مقدمه: هدف از این بخش بررسی پژوهشها و مطالعاتی است که در زمینه قابلیتهای بازاریابی، قابلیتهای ارتباطی و عملکرد انجام گرفته است. این قسمت خواننده را با کارها و زمینههای قبلی و... متن کامل

نوابی نؤاد، شکوه. (1382). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد. تهران: انتشارات انجمن اولیاء ومربیان.نوری ثمرین، شهرام. برومندنسب، مسعود. فلاطونی، فردوس. و سراج خرمی، ناصر. (1389). مقایسه... متن کامل

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

نوابی نؤاد، شکوه. (1382). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد. تهران: انتشارات انجمن اولیاء ومربیان.نوری ثمرین، شهرام. برومندنسب، مسعود. فلاطونی، فردوس. و سراج خرمی، ناصر. (1389). مقایسه... متن کامل