منابع تحقیق درمورد افراد مبتلا، بزرگسالان، پژوهشگران

ن برای زنده ماندن نیاز به درمان دائم با انسولین خارجی ندارند. این نوع دیابت غالبا با عواملی چون سن بالا، چاقی، سابقه خانوادگی و کم تحرکی همراه است. بنابراین استفاده از رژیم غذائی... متن کامل

منابع تحقیق درمورد افراد مبتلا، نرم افزار، کودکان و نوجوانان

باهدف 4/0 91 جدول3-93. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروش GA-PCR، ??وانحراف برای همبستگی باهدف4/0 91 جدول3-94. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشPLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 92 جدول3-95.... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی آلل، 011/0، 004/0

ژنی EF014998 EF015000 EF014992 EF014993 EF014999 EF015004 PIC 85/0 88/0 94/0 92/0 90/0 94/0 نشانگر EF014998 شکل 2-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014998 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi نشانگر EF015000 شکل 3-4- تصویر... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی ACT، نرم افزار، عدم تعادل

محلول TAE (10X) به آن اضافه شد. سوسپانسیون حاصله را روی شعله حرارت داده تا آگارز در آن حل شود و محلول بهصورت شفاف درآید سپس ارلن در دمای محیط آزمایشگاه قرار گرفت تا سرد شود. زمانی که دمای... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، نمونه برداری، اندازه گیری

مجزا را نشان داد (منگ، 2009). بر اساس مطالعات صورت گرفته در سال 2009 بر روی صدف آب شیرین Hyriopsis cumingii از هشت نشانگر ریزماهواره برای بررسی ساختار ژنتیکی در دو منطقه پرورشی و چهار منطقه وحشی... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی دریای خزر، نمونه برداری، استان گلستان

از توانایی و کاربرد لازم جهت شناسایی آللها و نشان دادن میزان تنوع ژنتیکی شگماهی براشنیکووی برخوردارند؟ 2- تنوع ژنتیکی شگماهی خزری در سواحل جنوبی دریای خزر چگونه است؟ آیا مناطق مورد... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی دریای خزر، بوم شناسی، اکوسیستم

1389). 14-1- تغییر فراوانی آللی چنانچه در یک جمعیت تعادل هاردی- واینبرگ برقرار باشد؛ فراونیهای آللی از یک نسل به نسل دیگر (بوسیله گزینش یا مهاجرت) تغییر نخواهد کرد؛ ولی تحت تأثیر عاملی... متن کامل