نوابی نؤاد، شکوه. (1382). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد. تهران: انتشارات انجمن اولیاء ومربیان.نوری ثمرین، شهرام. برومندنسب، مسعود. فلاطونی، فردوس. و سراج خرمی، ناصر. (1389). مقایسه... متن کامل

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

نوابی نؤاد، شکوه. (1382). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد. تهران: انتشارات انجمن اولیاء ومربیان.نوری ثمرین، شهرام. برومندنسب، مسعود. فلاطونی، فردوس. و سراج خرمی، ناصر. (1389). مقایسه... متن کامل

بیابانگرد، اسماییل. (1378). اضطراب امتحان. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.بیابانگرد، اسماییل. (1386). اضطراب امتحان. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.بحرینی، مسعود. (1375). بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر... متن کامل

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

بیابانگرد، اسماییل. (1378). اضطراب امتحان. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.بیابانگرد، اسماییل. (1386). اضطراب امتحان. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.بحرینی، مسعود. (1375). بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر... متن کامل

تحقیقات نشان دادند که اضطراب امتحان میان دانش آموزان تیزهوش و عادی متفاوت است. نتایج مطالعه نشان داد که دانش آموزان عادی نمره کمتری در اضطراب امتحان نسبت به گروه تیزهوشان کسب... متن کامل

دانشگاه شهید چمران

تحقیقات نشان دادند که اضطراب امتحان میان دانش آموزان تیزهوش و عادی متفاوت است. نتایج مطالعه نشان داد که دانش آموزان عادی نمره کمتری در اضطراب امتحان نسبت به گروه تیزهوشان کسب... متن کامل

بحث و بررسیهدف کلی این تحقیق مقایسه خودپنداره، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان دخترانه می باشد. ... متن کامل

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بحث و بررسیهدف کلی این تحقیق مقایسه خودپنداره، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان دخترانه می باشد. ... متن کامل

جدول (4-5): تحلیل واریانس چند متغییری (مانوا) نمره خود کارآمدی تحصیلی در گروه های مورد مطالعهمنبع مجموع مجذورات درجه آزادی مجذور میانگین F سطح معنی داری مقدار اتا توان آماریگروه 400/866... متن کامل

دانش آموزان تیزهوش

جدول (4-5): تحلیل واریانس چند متغییری (مانوا) نمره خود کارآمدی تحصیلی در گروه های مورد مطالعهمنبع مجموع مجذورات درجه آزادی مجذور میانگین F سطح معنی داری مقدار اتا توان آماریگروه 400/866... متن کامل

خودکار آمدی تحصیلی 232/0 1 58 632/0عزت نفس 714/0 1 58 402/0اضطراب امتحان 058/0 1 58 810/0نتایج جدول (4-2) آزمون لوین تساوی واریانس های نمرات خودپنداره تحصیلی را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که برای... متن کامل

دانش آموزان تیزهوش

خودکار آمدی تحصیلی 232/0 1 58 632/0عزت نفس 714/0 1 58 402/0اضطراب امتحان 058/0 1 58 810/0نتایج جدول (4-2) آزمون لوین تساوی واریانس های نمرات خودپنداره تحصیلی را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که برای... متن کامل

جدول(4-1): مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات خودپنداره تحصیلی، خودکار آمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان شاخص... متن کامل

دانش آموزان تیزهوش

جدول(4-1): مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات خودپنداره تحصیلی، خودکار آمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان شاخص... متن کامل

سیاهه اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران ، 1375، ص 61- 74) مشتمل بر 25ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس لیکرت 4 گزینه ای (هرگز= 0 ، به ندرت = 1 ، گاهی اوقات =2،واغلب اوقات =3 ) پاسخ می گوید... متن کامل

دانش آموزان تیزهوش

سیاهه اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران ، 1375، ص 61- 74) مشتمل بر 25ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس لیکرت 4 گزینه ای (هرگز= 0 ، به ندرت = 1 ، گاهی اوقات =2،واغلب اوقات =3 ) پاسخ می گوید... متن کامل

ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش عبارتند از: تست هوش ریون پیشرفته :تست هوش ماتریس های پیش رونده ریون پیشرفته از آزمون های معتبر هوشی است که با سنجش و اندازه گیری هوش کلی (عامل g) به... متن کامل

روش آلفای کرونباخ

ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش عبارتند از: تست هوش ریون پیشرفته :تست هوش ماتریس های پیش رونده ریون پیشرفته از آزمون های معتبر هوشی است که با سنجش و اندازه گیری هوش کلی (عامل g) به... متن کامل

خلیلی آذر(1386) در پژوهشی به مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان تیز هوش و عادی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پرداخته است. نمونه شامل 120 نفری شامل 60 دانش آموز تیزهوش (30 دختر و 30 پسر) و 60 دانش آموز... متن کامل

عوامل موثر بر خودپنداره

خلیلی آذر(1386) در پژوهشی به مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان تیز هوش و عادی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پرداخته است. نمونه شامل 120 نفری شامل 60 دانش آموز تیزهوش (30 دختر و 30 پسر) و 60 دانش آموز... متن کامل