در این تحقیق برای نمونه گیری از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شد. به این ترتیب که پرسشنامه ها به طور مساوی در هر درجه(4 درجه) تعداد 100 پرسشنامه توزیع شد. از 400 پرسشنامه توزیع شد و 384 عدد... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

در این تحقیق برای نمونه گیری از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شد. به این ترتیب که پرسشنامه ها به طور مساوی در هر درجه(4 درجه) تعداد 100 پرسشنامه توزیع شد. از 400 پرسشنامه توزیع شد و 384 عدد... متن کامل

می شود بستگی به اهداف و ماهیت موضوع مورد مطالعه و همچنین امکانات و منابع در دسترس دارد. بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه، هدفها و قلمرو کار است که روش تحقیق انتخاب می... متن کامل

فرآیند تصمیم گیری

می شود بستگی به اهداف و ماهیت موضوع مورد مطالعه و همچنین امکانات و منابع در دسترس دارد. بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه، هدفها و قلمرو کار است که روش تحقیق انتخاب می... متن کامل

هتل شایگان کیش با مشرف بودن عمده اتاقها به آبهای نیلگون خلیج فارس و رنگ آمیزی متنوع طبقات موجب گردیده مهمانان از رضایت خاطر بیشتری از این هتل یاد نمایند. هتل شایگان کیش با دسترسی... متن کامل

صنعت گردشگری

هتل شایگان کیش با مشرف بودن عمده اتاقها به آبهای نیلگون خلیج فارس و رنگ آمیزی متنوع طبقات موجب گردیده مهمانان از رضایت خاطر بیشتری از این هتل یاد نمایند. هتل شایگان کیش با دسترسی... متن کامل

جزیره کیش با مساحت 91 کیلومتر مربع، پیرامون ساحلی 43 کیلومتر و شکل کلی تقریباً بیضی، در فاصله 18 کیلومتری بندر گرزه(بندر آفتاب )- سرزمین پیوسته ایران – در خلیج فارس قراردارد. کیش در ربع... متن کامل

جاذبه های گردشگری

جزیره کیش با مساحت 91 کیلومتر مربع، پیرامون ساحلی 43 کیلومتر و شکل کلی تقریباً بیضی، در فاصله 18 کیلومتری بندر گرزه(بندر آفتاب )- سرزمین پیوسته ایران – در خلیج فارس قراردارد. کیش در ربع... متن کامل

شکل2-12: مدل و چارچوب مفهومی تحقیق(Lin and Lu,2010:23; Suhartanto,2011:42)2-10) پیشینه تحقیق2-10-1) مطالعات انجام شده داخلیامین بیدختی و دیگران(1389) در تحقیق خود تحت عنوان “آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت... متن کامل

اندازه گیری ارزش ویژه برند

شکل2-12: مدل و چارچوب مفهومی تحقیق(Lin and Lu,2010:23; Suhartanto,2011:42)2-10) پیشینه تحقیق2-10-1) مطالعات انجام شده داخلیامین بیدختی و دیگران(1389) در تحقیق خود تحت عنوان “آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت... متن کامل

1- سود مداوم. مزایای وفاداری مشتری بلند مدت و تجمعی می باشد. هرچه یک مشتری به مدت بیشرتی به شرکت وفادار باشد شرکت می تواند سود بیشتری از آن مشتری به دست آورد. 2- کاهش هزینه های بازاریابی.... متن کامل

تبلیغات شفاهی یا دهان به دهان

1- سود مداوم. مزایای وفاداری مشتری بلند مدت و تجمعی می باشد. هرچه یک مشتری به مدت بیشرتی به شرکت وفادار باشد شرکت می تواند سود بیشتری از آن مشتری به دست آورد. 2- کاهش هزینه های بازاریابی.... متن کامل

به علت دشواری دستیابی به اطلاعات راجع به خدمات، ممکن است مشتریان حتی از وجود خدمات جایگزین، مطلع نباشند. دلیل دومی که زیتمل(1981) ارائه می کند آن است که در جابجایی بین ارائه دهندگان... متن کامل

شاخص های سنجش وفاداری مشتریان

به علت دشواری دستیابی به اطلاعات راجع به خدمات، ممکن است مشتریان حتی از وجود خدمات جایگزین، مطلع نباشند. دلیل دومی که زیتمل(1981) ارائه می کند آن است که در جابجایی بین ارائه دهندگان... متن کامل

شکل2-10: عوامل پیشزمینه وفاداری مشتری(Donio et al,2006:407) اولیور (1999) شش روش متنوع را در درک ارتباط متقابل این دو مفهوم(رضایت و وفاداری)، دسته بندی نموده اند(شکل2-11). شکل2-11: شش برداشت از مفهوم... متن کامل

مفهوم وفاداری مشتری

شکل2-10: عوامل پیشزمینه وفاداری مشتری(Donio et al,2006:407) اولیور (1999) شش روش متنوع را در درک ارتباط متقابل این دو مفهوم(رضایت و وفاداری)، دسته بندی نموده اند(شکل2-11). شکل2-11: شش برداشت از مفهوم... متن کامل

بر اساس این نگرش، تشریح رفتار واقعی مصرف کننده به تنهایی کافی نیست، بلکه انجام یک تجزیه و تحلیل و ارائه توضیحی روشن از این مفهوم، نیازمند در نظر گرفتن ساختار نگرشها/ عملکرد مصرفکننده... متن کامل

در رویکرد رفتاری

بر اساس این نگرش، تشریح رفتار واقعی مصرف کننده به تنهایی کافی نیست، بلکه انجام یک تجزیه و تحلیل و ارائه توضیحی روشن از این مفهوم، نیازمند در نظر گرفتن ساختار نگرشها/ عملکرد مصرفکننده... متن کامل

عنوان یک شاخص وفاداری متمرکز است. رویکرد رفتاری بر این نکته تاکید دارد که وفاداری به مارک، پدید های به شکل همه یا هیچ نیست. در عوض، وفاداری باید به صورت پیوستاری در نظر گرفته شود که از... متن کامل

خرید مصرف کنندگان

عنوان یک شاخص وفاداری متمرکز است. رویکرد رفتاری بر این نکته تاکید دارد که وفاداری به مارک، پدید های به شکل همه یا هیچ نیست. در عوض، وفاداری باید به صورت پیوستاری در نظر گرفته شود که از... متن کامل