اثر شوری بر وزن تر و خشک ساقه در سطح یک درصد معنی دارشد(جدول 3-3). بیشترین اثر شوری بر وزن تر و خشک ساقه به ترتیب با میانگین 90/2 گرم و 24/0 گرم در تیمار شاهد بدست آمد و کمترن وزن تر وخشک ساقه... متن کامل

اختلالات تغذیه

اثر شوری بر وزن تر و خشک ساقه در سطح یک درصد معنی دارشد(جدول 3-3). بیشترین اثر شوری بر وزن تر و خشک ساقه به ترتیب با میانگین 90/2 گرم و 24/0 گرم در تیمار شاهد بدست آمد و کمترن وزن تر وخشک ساقه... متن کامل

(گرم) طول گیاهچه(سانتیمتر) سرعت رشد گیاهچه(گرم/روز) بنیه بذر درصد آلومتری نسبت وزن خشک ریشه چه به کلئو پتیلشوری صفر (شاهد) a577/4 a33/0 a3/23 a051/0 a626/228 b311/0 a 244/13 b046/4 b29/0 b16 a044/0 b301/149 a474/0 b938 /06 c124/3 b... متن کامل

مشاهده

(گرم) طول گیاهچه(سانتیمتر) سرعت رشد گیاهچه(گرم/روز) بنیه بذر درصد آلومتری نسبت وزن خشک ریشه چه به کلئو پتیلشوری صفر (شاهد) a577/4 a33/0 a3/23 a051/0 a626/228 b311/0 a 244/13 b046/4 b29/0 b16 a044/0 b301/149 a474/0 b938 /06 c124/3 b... متن کامل

اثر شوری بر بنیه بذر در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول 1-3). بیشترین مقدار بنیه بذر با میانگین 62/228 در تیمار شاهد بدست آمدو کمترین بنیه بذر با میانگین 58/87 در شوری 9 دسی زیمنس بر متر مربع... متن کامل

تجزیه واریانس

اثر شوری بر بنیه بذر در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول 1-3). بیشترین مقدار بنیه بذر با میانگین 62/228 در تیمار شاهد بدست آمدو کمترین بنیه بذر با میانگین 58/87 در شوری 9 دسی زیمنس بر متر مربع... متن کامل

آزمایش های مختلف نشان دهنده‌ی افزایش طول ریشه چه در تنش‌های جزئی و کم است چرا که اولین تغییرات جهت مقابله با تنش خشکی افزایش رشد ریشه‌چه می‌باشد که به منظور جذب حداکثر رطوبت صورت... متن کامل

تجزیه واریانس

آزمایش های مختلف نشان دهنده‌ی افزایش طول ریشه چه در تنش‌های جزئی و کم است چرا که اولین تغییرات جهت مقابله با تنش خشکی افزایش رشد ریشه‌چه می‌باشد که به منظور جذب حداکثر رطوبت صورت... متن کامل

4-3 روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌هانتایج با استفاده از نرم‌افزار ام. اس. تی. ا. تی. سیMSTATC و اکسل Excel مورد تجزیه آماری قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد... متن کامل

نتایج و بحث

4-3 روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌هانتایج با استفاده از نرم‌افزار ام. اس. تی. ا. تی. سیMSTATC و اکسل Excel مورد تجزیه آماری قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد... متن کامل

2- سرعت جوانه‌زنیبدین منظور هر روز تعداد بذور جوانه‌زده که طول ریشه‌چه آن‌ها 2 میلی‌متر یا بیشتر بود، شمارش می‌شد (Harris et al., 2005). شمارش جوانه‌زنی تا زمانی که افزایش در تعداد بذور... متن کامل

اندازه گیری

2- سرعت جوانه‌زنیبدین منظور هر روز تعداد بذور جوانه‌زده که طول ریشه‌چه آن‌ها 2 میلی‌متر یا بیشتر بود، شمارش می‌شد (Harris et al., 2005). شمارش جوانه‌زنی تا زمانی که افزایش در تعداد بذور... متن کامل

1-3 تاریخ، موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش.این آزمایش به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر و شوری بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت رقم فجر (Ksc 260) در محل آزمایشگاه و... متن کامل

موقعیت جغرافیایی

1-3 تاریخ، موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش.این آزمایش به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر و شوری بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت رقم فجر (Ksc 260) در محل آزمایشگاه و... متن کامل

رجبی و همکاران اثرات تنش شوری را بر ارقام گندم ارزیابی کردند و نتیجه گیری نمودند که تنش شوری موجب کاهش معنی دار در عملکرد بیولوزیک ارقام گندم شد. این با کاهش در تعداد سنبله، تعداد... متن کامل

عملکرد گندم

رجبی و همکاران اثرات تنش شوری را بر ارقام گندم ارزیابی کردند و نتیجه گیری نمودند که تنش شوری موجب کاهش معنی دار در عملکرد بیولوزیک ارقام گندم شد. این با کاهش در تعداد سنبله، تعداد... متن کامل

تقاوت قدرت گیاه در جذب یا دفع نمک از طریق: الف)- تنظیم نمک و ب)- تحمل نمک و فائق آمدن سلول های گیاه بر غلظت بالای یونی Tal and Shannon, 1983 )) .17-2 تحقیقات انجام شده در رابطه با شوری در گیاهان... متن کامل

اندازه گیری

تقاوت قدرت گیاه در جذب یا دفع نمک از طریق: الف)- تنظیم نمک و ب)- تحمل نمک و فائق آمدن سلول های گیاه بر غلظت بالای یونی Tal and Shannon, 1983 )) .17-2 تحقیقات انجام شده در رابطه با شوری در گیاهان... متن کامل

2-12-2 تنش سمیت یونی ناشی از شوریاثرات یونی از دیگر اجزائ تشکیل دهنده ی تنش شوری میباشند اثرات یونی را میتوان به اثرات یونی اختصاصی و اثرات یونی غیر اختصاصی تقسیم نمود. یون های Mg2+ , K+... متن کامل

اثرات غیر مستقیم

2-12-2 تنش سمیت یونی ناشی از شوریاثرات یونی از دیگر اجزائ تشکیل دهنده ی تنش شوری میباشند اثرات یونی را میتوان به اثرات یونی اختصاصی و اثرات یونی غیر اختصاصی تقسیم نمود. یون های Mg2+ , K+... متن کامل