دانلود پایان نامه آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون -فروش فایل

دانلود پایان نامه

طبیعی سازی به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن ساخت های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به صورتی عرضه می شوند که گویی اموری آشکارا طبیعی هستند.  طبیعی سازی دارای کارکردی ایدئولوژیک است. در فیلم و تلویزیون، دنیا به صورت طبیعی به شکل دنیایی سفید، بورژوازی و پدرسالار نشان داده می شود و بر این اساس طبیعی سازی وظیفه تقویت ایدئولوژی مسلط را بر عهده می گیرد. گفتمان های طبیعی ساز چنان عمل می کنند که نابرابری های طبقاتی، نژادی و جنسیتی به صورت عادی بازنمایی می شوند.  تصویر زن به شکل موجود درجه دوم و ابژه نگاه خیره مرد نشان داده می شود.  میل جنسی مردان و زنان سیاهپوست به شکل اغراق آمیزی نیرومند و درنتیجه خطرناک نشان داده می شود که می بایست مهار شود.

مفهوم طبیعی سازی در آثار رولان بارت ذیل عنوان اسطوره سازی به گویاترین شکل ممکن مطرح شده است.  بارت اسطوره را نوعی گفتار می داند که صرفا محدود به گفتار شفاهی نیست. این گفتار مشتمل بر شیوه هایی از نوشتار و بازنمایی ها؛ نه فقط گفتمان نوشتاری بلکه همچنین عکاسی و سینما و گزارش و ورزش و نمایش ها و تبلیغات نیز شامل آن می شود و تمامی اینها می تواند در خدمت پشتیبانی از گفتار اسطوره قرار گیرد . باید توجه داشت که در اسطوره دو مضمون  ]دال و مدلول[  کاملا آشکار هستند؛ یکی پشت دیگری پنهان نشده است … اسطوره چیزی را پنهان نمی کند؛ کارکرد اسطوره تحریف کردن و مخدوش کردن است نه ناپدید کردن در این روند است که اسطوره دست به طبیعی سازی می زند و اینگونه است که اسطوره شکل می گیرد : اسطوره تاریخ را به طبیعت بدل   می کند … اسطوره گفتاری است که به شیوه مفرط جلوه داده می شود. به عبارت دیگر، اسطوره ها عقل سلیم را که امر تاریخی است به گونه ای عرضه می کنند که انگار چیزی طبیعی است . این امر  بی شک نوعی سوء استفاده ایدئولوژیک است.

بارت اسطوره را  “گفتاری سیاست زدوده”  می داند چرا که  طبیعی جلوه دادن پدیده های تاریخی هدفی ندارد جز سیاست زدایی ، حاصل کار از بین رفتن عمل سیاسی در معنای واقعی کلمه، تبدیل علم انسانی به علم طبیعی و نهایتا جایگزینی گزارش به جای تبیین است.

برای بارت اسطوره ها به عملکرد ایدئولوژیک “طبیعی سازی ” کمک میکنند تا واکنش های فرهنگی به اموری کاملا  “طبیعی”،  “عادی”، “خودآگاه ” و مطابق با  “عقل سلیم ” به نظر برسند.  طبیعی سازی، باز نمودهای ایدئولوژیک خاص را به صورت عقل سلیم در می آورد و بدین وسیله آنها را غیر شفاف می کند، یعنی به عنوان ایدئولوژی به آنها نگاه نمی شود.