آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

دانلود پایان نامه

56. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب ابن واضح. تاریخ یعقوبی. ج ۱، ج۲، مترجم محمد ابراهیم آیتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم،۱۳۷۱.
ب. منابع عربی
۱. ابن اثیر جزری، عزالدین علی. اسد الغابه فی معرفه الصحابه. ج۱، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۹ ه.ق/ ۱۹۸۹ م.
۲. ابن بابویه. محمد بن علی. کمال الدین و اتمام النعمه. ج ۲، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۵۹.
۳. ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی.المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک. ج۱۱، ۱۳، ۱۴، محقق محمد عبدالقادر عطا؛ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول،۱۴۱۲ه.ق/ ۱۹۹۲م.
۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی.الاصابه فی تمییز الصحابه. ج۲، محقق عادل احمد عبدالموجود؛ علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه.ق/ ۱۹۹۵م.
۵. ابن شهرآشوب، محمد بن علی. المناقب ابن شهرآشوب. ج ۴، قم: نشر علامه، چاپ اول،[بی تا].
۶. ابن شهرآشوب، محمد بن علی. معالم العلماء. نجف اشرف: ناشر المطبعه الحیدریه، چاپ اول،[بی تا].
۷.ابن عمرانی، محمد بن علی.الانباء فی تاریخ الخلفا. محقق قاسم سامرایی، قاهره: دارالآفاق العربیه، چاپ اول،۱۴۲۱ه.ق/۲۰۰۱م.
۸ . بسوی، ابو یوسف یعقوب بن سفیان.المعرفه و التاریخ. ج ۳، محقق اکرم ضیاء العمری، بیروت: موسسه الرساله، چاپ دوم،۱۴۰۱ه.ق/۱۹۸۱م.
۹. حسینی میلانی، علی. نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار. ج۱، ۶، ۷، قم: انتشارات مرکز تحقیق و مترجم آلاء، چاپ اول، ۱۴۱۱ه.ق.
۱۰. حموی، شهاب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله. معجم البلدان. ج۱،۲،۳،۴، بیروت: دار صادر، چاپ دوم، ۱۹۹۵م.
۱۱. حنبلی دمشقی، ابن عماد. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. ج ۴، دمشق،بیروت: دار ابن کثیر، چاپ اول، ۱۴۰۶ ه.ق/۱۹۸۶م.
۱۲. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد.تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. ج۲۳،۲۶،۲۷، ۲۸، محقق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت: دار الکتاب، چاپ دوم،۱۴۱۳ه.ق/ ۱۹۹۳ م.
۱۳. زرکلی، خیرالدین. الاعلام. ج۲، ۴، ۵،۶،۸، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ دوم، ۱۹۸۹م.
۱۴. سمعانی، ابو سعید عبدالکریم بن محمد. الانساب. ج۱،۳، ۴، ۶،۱۰،۱۲، محقق عبدالرحمن بن یحیی معلمی یمانی، حیدرآباد: مجلس دائره المعارف العثمانیه، چاپ اول،۱۳۸۲ه.ق/ ۱۹۶۲م.
۱۵. صافی، لطف الله. منتخب الاثر فی امام الثانی عشر علیه السلام. ج۱، قم: مکتبه آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، چاپ اول،۱۳۸۰.
۱۶. صدر، حسن. الشیعه و فنون الاسلام. قم: موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه، چاپ اول،[بی تا].
۱۷. قمی، عباس. منتهی الآمال. ج۳، قم: نشر دلیل، چاپ اول، ۱۳۷۹.
۱۸. محمد بن حسن طوسی، رجال طوسی. (نجف: المکتبه الحیدریه، ۱۳۸1ه.ق).
۱۹. طهرانی، آغا بزرگ. طبقات اعلام الشیعه فی القرآن الرابع. ج ۱، محقق علی نقی منزوی، بیروت: مدرسه بیت العنایه موسسه اسماعیلیان،۱۹۷۱م.