دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی روانشناسی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته :روانشناسی گرایش:عمومی
عنوان:
اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
استاد راهنما:
دكترمقصود فقیرپور
نگارش:
سیما مرادی کچلکی
بهمن 1393
تشكر و قدرداني
لم يشكر المخلوق لم يشكرالخالق
آغاز مي كنم با نام او كه هستي با نامش آغاز گشت و حمد و سپاس بيكران شايسته اوست.اكنون كه با ياري و لطف پروردگار نگارش اين پايان نامه به انجام رسيده، وظيفه خويش مي دانم كه به رسم ادب ، سپاس قلبي خود را از تمام بزرگواراني كه در اين راه ياري ام كردند ابراز نمايم:
در وهله اول مراتب سپاسگزاري خود را نسبت به استاد ارجمند آقاي دكتر فقیرپور ابراز مي دارم كه در تمامي مراحل راهنما و پشتيباني دلسوز بودند و از ايشان بسيار آموختم . از اساتيد محترم گروه روانشناسی به ويژه مدير گروه محترم كه با رهنمودهاي بي دريغشان ياريگرم بودند ، سپاسگزاري مي نمايم.
به اميد آن كه تحقيق حاضر جوابگوي اندكي از زحمات اين بزرگواران باشد.
تقدیم به
والدینم كه مشوق اصلي من براي آموختن بود
فهرست مطالب

موضوع صفحه
چكيده 1
فصل اول کلیات پژوهش 2