۳-۲- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۳- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۵- ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۳-۵-۱- پرسش نامه کمرویی …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۵-۲- پرسش نامه راهبردهای مقابله ای نوجوانان …………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۶- روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۶-۱- طرح مداخله (بسته آموزشی) …………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۳-۷- روش آماری تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
۴-۱- یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۴-۲- آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادات)
۵-۱- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۵-۲- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
۵-۳- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
۵-۳-۱- پیشنهادات نظری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
۵-۳-۲- پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
پیوست
طرح مداخله ای (بسته آموزشی) ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱
فهرست جداول
عنوان جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول ۳-۱: طرح پیش آزمون – پس آزمون – ماندگاری …………………………………………………………………………………………. ۷۲
جدول ۳-۲: نتایج روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در مورد پایایی پرسشنامه کمرویی ………………………………………… ۷۲
جدول ۳-۳ : رئوس مطالب بسته آموزشی شناختی – رفتاری بهبود سبک مقابله ………………………………………………………….. ۷۵
جدول شماره ۴-۱ : میانگین و انحراف متغیر کمرویی به تفکیک متغیر گروه ……………………………………………………………….. ۷۸
جدول شماره ۴-۲ : میانگین و انحراف متغیر پیش آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکیک متغیر گروه ………………………………. ۷۹
جدول شماره ۴-۳ : میانگین و انحراف متغیر پس آزمون سبک مقابله کار آمد به تفکیک متغیر گروه ………………………………. ۸۰
جدول شماره ۴-۴ : میانگین و انحراف متغیر پیگیری سبک مقابله کارآمد گروه آزمایش ……………………………………………….. ۸۱
جدول شماره ۴-۵ : میانگین و انحراف متغیر پیش آزمون سبک مقابله مراجعه به دیگران به تفکیک متغیر گروه ………………. ۸۲
جدول شماره ۴-۶ : میانگین و انحراف متغیر پس آزمون سبک مقابله مراجعه به دیگران به تفکیک متغیر گروه ………………… ۸۳
جدول شماره ۴-۷ : میانگین و انحراف متغیر پیگیری سبک مقابله مراجعه به دیگران گروه آزمایش ……………………………….. ۸۴
جدول شماره ۴-۸ : میانگین و انحراف متغیر پیش آزمون سبک مقابله ناکار آمد به تفکیک متغیر گروه …………………………… ۸۵