پایان نامه ارشد: اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران -خرید پایان نامه

دانلود پایان نامه

مهمترین عاملی که اطفال و نوجوانان را از بزرگسالان به جهت ارتکاب جرم و بزهکاری منفک می کند همین عامل سن است که تحت عنوان یک متغیر ، منشاء اختلافات بسیار در ساختار تبهکاریست . [1] از آنجاییکه برای برخورداری از حقوق یا تکالیفی که به لحاظ اجتماعی بر ذمه فرد مستقر می گردد مستلزم مشاهدات تجربی و علمی است تا ثابت نماید فرد به اندازه ای از رشد عقلی یا دماغی دست یافته و می تواند مخاطب امر و نهی قانونگذار و طرف حق و تکلیف قرار گیرد.  به همین منظور در این گفتار با طرح مفاهیم وبه بیان خصایص و ویژگیهای اطفال پرداختیم تا بتوانیم ضمن بررسی ویژگی های رشدی وخصایص روانی وجسمی تفاوت های آنان را نسبت به بزرگسالان مورد تبیین قرارداده باشیم. این مبحث شامل سه گفتاراست. درگفتاراول به بیان مفهوم طفل وویژگی های دوران طفولیت وهمچنین خصوصیات جسمانی وروانی اطفال موردتبیین واقع می شود . در گفتار دوم به بیان اهمیت و چگونگی شکلگیری قدرت تمییز در اطفال چگونگی پیدایش تمییز و متفاوت بودن آنان از حیث سن پیدایش قدرت تمییز و همچنین تبیین مفهوم طفل ممیز و غیر ممیز از منظر قانون پرداخته می شود . در نهایت در گفتار سوم در باره اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال و همچنین به بیان یافته های علمی در خصوص میزان تاثیر عوامل زیستی در قدرت کنترل اراده آنان و همچنین تبیین این واقعیت که اطفال در طی فرایند رشد تحت تاثیر عوامل زیستی و روانی و اجتماعی تلقین پذیر بوده و از شدت و ضعف برخودار بوده اند و از خود واکنش نشان میدهند به تفصیل مورد مداقه و بحث قرار داده می شود .

دانلود متن کامل در لینک زیر :

wq

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

 

الف) مفهوم طفل و طفولیت

      یکی از نتایج تعریف کودک و نوجوان در سیاست جنایی ، تعیین اعمال حقوق جزایی اطفال یا حقوق جزای بزرگسالان است . بدین منظور برای تبیین مفهوم طفل و طفولیت از زوایای گوناگون آنرا مورد بررسی قرار میدهیم .

کودک یا طفل تنها واژه بی بدیلی است که برازنده نوزاد انسان است نه موجودی دیگر، در زبان فارسی[2] تقریبا معادل واژگانی چون بچه و خردسال است و به انسان خردسال اعم از پسر یا دختر گفته می شود . در زبان لاتین تقریبا معادل baby ، child ، kid می باشد .فرهنگ حقوقی BLACK طی چهار شماره ی مستقل معنای child را گاه بر مدار سن ( the age of has not reached ) ، و گاه بر محور جنسیت ( A boy or girl ) ، گاه با معیار نسبتشان به پدر و مادر ( A son or daughter ) و گاه بر مناط عرفی ( A bady or fetus ) بدون تصریح به این معیارها ، اشاره نموده است .

مفهوم اشاره شده در زبان عربی تقریبا معادل « طفل » است و در مجمع البحرین گفته شده « الطفل : الصغیر من الناس » و در اقرب گوید : به کوچک هر چیز طفل گویند .« هو یسعی لی فی اطفال الحوائج » یعنی او در حاجت های کوچک برای من تلاش می کند . قاموس نیز معنی اولی آن را مثل اقرب گفته است مانند  « و نقرّ فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمّی ثمّ نخرجکم طفلا » آنچه را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم ها قرار می دهیم ، بعد شما را به صورت طفلی بیرون می فرستیم . ( حج آیه 25 ) واژه طفل هم در واحد وهم در جمع بکار می رود . که آن اسم جمع و در اصل مصدر است و به عنوان مثال در آیه « او الطّفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء » ( نور آیه 310 ) . نیز در آیه فوق جمع بکار رفته است . در نهایت گفته : طفل به معنی بچه است بر پسر و دختر و جمع اطلاق می شود و کهن ترین لغت شناس عرب صاحب کتاب العین که شیعه نیز هست می گوید : طفل اگر در مورد انسان به کار رود به معنای شخصی است که دست و پا ( اندام ) نازک و ظریفی دارد .[3]

لیکن در ادبیات حقوقی کشور های مختلف دنیا برای مصداق فرد انسانی ، از لحظه آغاز حیات تا قبل از بزرگسالی واژه های متعددی را بکار می برند این اصطلاحات عبارتند از جنین . نوزاد . طفل . کودک . خردسال . طفل غیر ممیز . طفل ممیز . طفل ممیز نابالغ . طفل غیر بالغ . جوان و نوجوان و … [4]

تعریف کودک و تعیین حد سنی او در قوانین کشور های مختلف جهان از دیر باز تاکنون متغیر بوده است ودر حال حاضر نیز در کشور های مختلف جهان از 7 تا 17 سال است .

دکتر شاملو [5] در بخش دوم  کتاب « عدالت کیفری و اطفال » خویش به تفصیل از منظر مختلف در باب مفهوم شناسی طفل آورده است : « از نظر سنی کودکان 0 تا 18 سال در علم پزشکی ، روان شناسی ، جرم شناسی و حقوق طبقه بندی شده اند و در هر مرحله سنی با توجه به نیاز های خاصی که دارند مورد بررسی قرار می گیرند . علاوه بر معیار سن ، کودکان بر اساس وضعیت جسمی و روانی و همچنین موقعیت اجتماعی که در آن بسر می برند ، طبقه بندی می شوند . از نظر وضعیت جسمانی و روانی کودکانی که دارای ناتوانی هستند در طبقه بندی جداگانه ای باکودکان سالم قرار دارند .کودکان از نظر وضعیت اجتماعی نیز دارای تقسیماتی هستند که شامل کودکان خیابانی ، کار ، اقلیت ، پناهنده ، مهاجر و سایر وضعیت های مشابه هستند . [6] »

دکتر شامبیاتی در بیان مفهوم طفل یا دوران طفولیت آورده است : « دوره طفولیت تا سن 9 سالگی با رشد جسمی و روانی ، شخصیت طفل تکوین یافته و بین 9 تا 12 سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات آغاز می شود .» [7]

دکتر شهلا معظمی در یکی از آثار خود در توضیح مفهوم طفل و طفولیت بیان داشته است که « طفل یا کودک از دیدگاه علوم مختلف از جمله روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و هر یک از دانشمندان از نگاه خود کودک و کودکی را تبیین نموده اند . بطور کلی کودک در لغت عبارتست از هر پسر و دختری که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از دوران بارداری شروع و تا بلوغ ادامه دارد. [8] و در یک دوره اساسی برای تکوین و شکل گیری توام شخصیت آدمی است به عبارت دیگرکودک یا طفل در لغت به بچه انسان پیش از بلوغ یا انسان نابالغ گفته می شود . ازدیدگاه روانشناسی ، طفولیت دربردارنده دورانی است که از اوان خردسالی شروع و در زمانی که فرد واجد شخصیت اجتماعی می شود و از لحاظ جسمی و روانی نضج میگیرد پایان می یابد.[9].

[1]  –  معظمی ، شهلا ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، تهران ،  پاییز 1390  ، چاپ پنجم ص 98

 

[2]  – مقاله بررسی تطبیقی « نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض » ، صفری  ، محسن و زهروی ، رضا ،فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی ، شماره 59 ، پاییز 91

[3] –  فراهیدی ، الخلیل بن احمد ،  العین ،   ( 1409 ) الجز الثانی ، طبعه الاولی موسسه دارالهجره

[4] –  کاشفی ،  اسماعیل – بررسی وضعیت حقوقی و جرم شناختی کودکان خیابانی در شهر مشهد . پایان نامه ارشد دانشگاه تهران .1379.صص35-36  . به نقل از شاملو ( عدالت کیفری و اطفال )

[5] –  شاملو ، باقر ،عدالت کیفری و اطفال ، انتشارات جنگل ، چاپ اول 1390 ، ص 75 الی 80

[6] –  برای آگاهی بیشتر بنگرید به  : عباچی ، مریم ، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد ، تهران ، انتشارات مجد ، 1388 – و – معظمی ، شهلا ، فرار دختران ، چرا ؟ ، تهران ، انتشارات گرایش  ، 1382 ، صص 9 – 21

[7] –  بزهکاری اطفال و نوجوان، شامبیاتی ، هوشنگ ، انتشارات مجد و ژوبین ، ص 39 چاپ سیزدهم ، آبان1384

[8] –  نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11.

[9] –  براهنی ،محمد تقی ، لغت نامه روانشناسی   ،1373 ، انتشارات فرهنگ معاصر ، ص 42