الگوی اثرات تصادفی

دانلود پایان نامه

H1: وجود پایایی
اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی جدول (5%) بیشتر بود، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود پایایی رد میشود. حال اگر تمام متغیرها پایا بودند، بلافاصله باید آزمون F لیمر برای تعیین تلفیقی (Panel) یا ترکیبی (Pooled) بودن انجام گیرد. ولی چنانچه حتی یکی از متغیرها پایا نباشد، باید آزمون همجمعی یا پایایی بلندمدت را برای آن دسته از فرضیههایی که متغیرهای ناپایا در آن فرضیهها قرار دارند، انجام داد.
3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر
پس از تأیید پایایی متغیرهای پژوهش، اقدام به انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر مینماییم. در واقع آزمون F لیمر مشخص میکند که مدل مورد استفاده تلفیقی (Panel) است یا ترکیبی (Pooled). چنانچه آماره Cross-Section F کمتر از 5% سطح معناداری باشد، نوع مدل انتخابی تلفیقی (Panel) و چنانچه بیشتر از 5% سطح معناداری باشد، نوع مدل انتخابی ترکیبی (Pooled) خواهد بود. چنانچه مدل ترکیبی انتخاب گردد، کار تمام است و با آن ادامه میدهیم ولی چنانچه مدل تلفیقی انتخاب گردد، در مرحلهی بعد باید از طریق آزمون هاسمن، الگوی مناسب یعنی اثرات ثابت (FEM) یا اثرات تصادفی (REM) انتخاب شود.
3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی
رایجترین آزمون برای تعیین نوع مدل دادههای تلفیقی آزمون هاسمن است (یافّه، 2003). آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل استوار است. اگر این ارتباط وجود داشت، مدل اثر تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشت، مدل اثر ثابت کاربرد خواهد داشت. فرضیه H0 نشان دهنده عدم ارتباط بین متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه H1 نشان دهنده وجود ارتباط است. چنانچه آماره Cross- Section Random کمتر از 5% سطح معناداری باشد، الگوی اثرات ثابت (FEM) و چنانچه بیشتر از 5% سطح معناداری باشد، الگوی اثرات تصادفی (REM) انتخاب میگردد.
3-12- خلاصۀ فصل
در این فصل، روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش تشریح شد. جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه و نیز قلمرو پژوهش که شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی میباشد، بیان شد. سپس مبانی مختلف سنجش متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه استخراج و اندازهگیری آنها و نیز روش گردآوری اطّلاعات که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، ارائه شد. در نهایت اینکه توضیحاتی در مورد مفروضات مدل رگرسیون خطی و تعریف و مزایای بکارگیری دادههای پنلی و آزمونهای آماری مورد استفاده جهت آزمون دادههای پنلی ارائه شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل اطّلاعات، اجرای فرآیندی است که طی آن دادهها جمعآوری، تلخیص، گروهبندی و در نهایت پردازش میشوند. این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش اختصاص دارد. پژوهشگر پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری کرده، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کردهاند در بوته آزمایش (آزمون) قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه حلی برای پرسشی که پژوهش (تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود) بیابد (خاکی، 1388). دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهای جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روشهای آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌کنیم. تجزیه و تحلیل دادهها مشتمل بر سه بخش زیر خواهد بود:
توصیف نمونه (در فصل قبل تشریح شد)
توصیف یافتهها (آمار توصیفی)
تجزیه و تحلیل یافتهها (آمار استنباطی)
همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد، اطّلاعات لازم برای آزمون فرضیههای پژوهش، از منابع مختلفی از جمله سایت کدال (www.Codal.ir) و سئو (www.Seo.ir) استخراج شده و سپس دادههای خام به صفحه گسترده Excel انتقال یافته و مورد پردازش قرار میگیرند. سپس با توجه به نوع فرضیهها، به تجزیه و تحلیل اطّلاعات با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و EViews و Stata می‌پردازیم.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش
در توصیف متغیرهای پژوهش، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
CEE
HCE
SCE