تعریف تحقیق از نظر روش شناسی امر مشکلی است با این وجود می توان گفت که تحقیق روندی رسمی تر و منظم تر از روش علمی است که منجربه ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود (دلاور، ۱۳۷۰) فرایند تحقیقی علمی به مجموعه مراحل منظم و پیوسته ای گفته می شود که امر تحقیق علمی را از آغاز تا پایان امکان پذیر می نماید فرایند تحقیق علمی شامل مراحل کلی است که هر مرحله خود دارای خرده فرایندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام می گیرد اصل اساسی در روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرایند کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین آسیبها در زمینه کشف مجهول و راه حل مساله عملی سازد. (حافظ نیا، ۱۳۸۲)
در روش های تحقیق، طرح های تحقیق، ابزارهای گرد آوری اطلاعات و روش ها اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها و روابط بین متغیرهای تحقیق مطرح می شود که در این تحقیق نیز فصل سوم به روش شناسی تحقیق اشاره می کند.
۲-۳ روش و نوع تحقیق:
نتیجه نهایی تمامی تحقیق ها، دستیابی به واقعیت های جهان پیرامون است که انسان به کمک آنها بتواند در پدیده های مورد نظر خود تغییراتی داده و شرایط را بر طبق میل و نظر خود هموار سازد.
این پژوهش ها متناسب با نوع و موضوع تحقیق، با روش های متناسب کاربرد دارد. به طور کلی تحقیقات علمی و روش های تحقیق بر اساس هدف به سه گروه بنیادی، پژوه های کاربردی و عملی تقسیم بندی می شوند و بر اساس ماهیت و روش بر پنج گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم بندی می شوند (حافظ نیا، ۱۳۸۲).
بر اساس تقسیم بندیهای ذکر شده در بالا روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است زیرا نتایج بدست آمده بلافاصله پس از اتمام کار به کار بسته می شود و دارای نتایج کاربردی است و برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس ماهیت روش تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی است زیرا در تحقیقات توصیفی محقق می تواند نوعاً به ارزیابی شرایط کار، موقعیت پدیده، روش های کار، عقاید و اطلاعات جمعیت شناسانه بپردازد و در صورت لزوم روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی کند (دلاور، ۱۳۷۴).
در تحقیقات پیمایشی، هدف شناسایی رفتارها و انگیزه آنها در بین افراد جامعه یا گروه های تشکیل دهنده آن است که بر اساس اطلاعات و داده های پیمایشی و بر قراری ارتباط بین متغیرهای مختلف انجام می گیرد.
در این روش ما سعی در امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار را داریم هم چنین با مطالعه مدل ها و روش های دیگر در تبین بیشتر موضوع، مبنای ارایه راه حل ها و راهکارهای پیاده سازی مدل اصلی تحقیق ممکن می گردد.
۳-۳ جامعه آماری پژوهش :
عموم افراد وقتی که از جامعه سخن می گویند به مجموعه ای از موجودات زنده و معمولاً مردم می اندیشند، در حالی که جامعه ممکن است از اشیا و عناصر بی جان هم تشکیل شده باشد بدین ترتیب جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد و جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشد. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد جامعه به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد و در یک یا چند مدت مشترک هستند، اشاره دارد که جامعه آماری به دو گروه محدود و نا محدود تقسیم می شود (عادل آذر، ۱۳۸۳).
با توجه به اهداف تحقیق، در این پژوهش بر جامعه آماری نا محدود که در امر صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار فعالیت دارند، تمرکز شده است، این جامعه تشکیل شده است از:
کارمندان و متخصصان صادرات سازمان بازرگانی، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معاون، دلالان و اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول به فعالیت صادرات کشاورزی و کشاورزان شهرستان های ایرانشهر و چابهارمی باشد.
۴-۳ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه :
نمونه گیری فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضا جامعه است که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد، طوری که بررسی نمونه و درک خصوصیات ویژگی های آزمودنی های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی ها به عناصر جامعه باشیم.
ویژگی های جامعه از قبیل  (میانگین جامعه)،  (انحراف معیار جامعه) و   (واریانس جامعه) به عنوان پارامترهای جامعه مطرح هستند. (الوانی و همکاران، ۱۳۸۳).
بنابراین محقق وقتی قصد شناخت جامعه آماری را از طریق مطالعه نمونه ای از آن دارد باید حتماً روش احتمالی یا اتفاقی را برای گزینش نمونه انتخاب کند تا نمونه از این طریق با جامعه مشابهت داشته باشد و صفات آنها بر یکدیگر مطابقت نماید و نمونه معرف جامعه باشد بنابراین نمونه گیری عبارتست از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می پذیرد و بتوان نتایج حاصله را به جامعه تعمیم داد. برای این منظور دو شرط اساسی در نمونه گیری بایستی رعایت شود یکی اینکه تمام افراد جامعه آماری شانس یکسانی برای گزینش به عنوان نمونه آماری داشته باشند و دیگری اینکه تعداد نمونه کافی انتخاب شوند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت زیر است :
روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده که پس از معلوم شدن حجم نمونه، نمونه ها به تصادف از جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شده است.
نمونه ها از کارمندان و متخصصان صادرات سازمان بازرگانی، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معاون، دلالان و اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول به فعالیت صادرات کشاورزی و کشاورزان شهرستان های ایرانشهر و چابهارمی باشد،انجام گرفته است.
۵-۳ برآورد حجم نمونه :
با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری ( نامتناهی بودن جامعه آماری ) برای برآورد حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است :
 
که در آن :
n : حجم نمونه P: نسبت در جامعه و q=1-p d : حداکثر خطای برآورد نسبت جامعه می باشند .
چون اطلاع خاصی از مقدار p نداریم مقدار آن را برابر ۵/۰ فرض می کنیم که به این ترتیب ماکزیمم مقدار حجم نمونه حاصل می شود .با توجه به مقادیر
مقدار ۱۶۷ برای حجم نمونه حاصل می شودکه به این ترتیب ۱۷۰ پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است .

حجم نمونه
N
خطای نسبی
D
سطح اطمینان Z
۱۶۷ ۰٫۰۵ ۰٫۹۹ ۲٫۵۸
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.