در نهایت ۱۷۰ پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردیده است .می توان ادعا کرد که اگر ۱۷۰ نمونه به تصادف انتخاب کنیم ۹۹ درصد اطمینان خواهیم داشت که نتایج حاصل از تحقیق حداکثر ۵ درصد با مقادیر واقعی جامعه اختلاف خواهد داشت .
۶-۳ ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
ابزار سنجش و اندازه گیری ابزاری هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گرد آوری نماید این ابزارها نقش ظرفهایی را بازی می کنند که مظروف متناسب با خود را می توانند جای دهند، بنابراین به گونه ای طراحی و سازمان داده می شوند که بتوانند مظروف مورد نیاز را که همان اطلاعات مربوط به اندازه گیری و سنجش متغیرهای مورد مطالعه است، به نحو مطلوب جمع آوری نمایند (حری، ۱۳۷۱).
اطلاعات و داده ها می توانند به شیوه های مختلف و در مکان های مختلف جمع آوری شوند داده هایی که در تحقیق بکار برده می شوند ممکن است اولیه و یا ثانویه باشند. در راستای گرد آوری اطلاعات ثانویه، کلیه اسناد، مدارک، آمارها، کتب تخصصی، ژورنال های تخصصی مرتبط و اطلاعات موجود در اینترنت از تحقیقات مشابه پیشین، مورد بررسی قرار می گیرد. و در خصوص گرد آوری داده های اولیه می توان از مشاهده، مصاحبه های رو در رو، تلفنی و مصاحبه با استفاده از رایانه و پرسشنامه استفاده کرد.
برای دستیابی به اطلاعات لازم در پژوهش حاضر از روش های زیر استفاده شده است :
مطالعات کتابخانه ای :
که از اصلی ترین مراحل جمع آوری اطلاعات بوده است از این طریق برای شناخت مبانی نظری تحقیق، دستیابی به اطلاعات حاصل از تجربیات گذشته و ادبیات تحقیق استفاده شده است که در این روش از اسناد، آمارهای رسمی، کتب تخصصی و ژورنالهای موجود و اطلاعات موجود در اینترنت راجع به تحقیقات گذشته مراجعه شده است.
مصاحبه :
در این روش با استفاده از روش مصاحبه با استاد راهنما و مشاور و راهنمایی گرفتن برای مدیریت تحقیق و طراحی پرسشنامه جمع آوری شده است.
جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه :
یکی از روش های بسیار متداول در گرد آوری اطلاعات روش پرسشنامه ای است که امر گرد آوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد در تحقیقات توصیفی و تحقیقاتی که گستره زیادی دارد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشد از روش پرسشنامه ای استفاده می شود روش پرسشنامه ای محتاج پیش بینی ها و برنامه ریزی ها و تدارک امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای است که محقق باید از وجود آنها اطمینان خاطر داشته باشد (دلاور، ۱۳۷۴).
پرسشنامه مجموعه پرسش هدفدار است که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.
در پرسشنامه ای که برای این پژوهش طراحی شده برای امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار استفاده شده است.
۷-۳ مقیاس ابزار اندازه گیری تحقیق
پرسشنامه تحقیق حاضر حاوی دو گونه سؤالات شامل سؤال های اصلی و سؤال های شناسایی است. هدف از سؤالات شناسایی، سوالاتی است که درباره هویت پاسخگو و اطلاعات فردی شامل جنسیت، سن، رشته تحصیلی، شغل و سابقه خدمت و … مطرح شده است. مقیاس این سؤالات اسمی است.
هدف از سؤالات اصلی پرسش هایی است که از درون فرضیه ها و سؤالات تحقیق گرفته شده و در زمینه امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار ، به صورت پاسخ های بسته براساس مقیاس لیکرت با پنج گزینه مطرح شده است. با توجه به این نگرش ها و با استفاده از گویه های پرسشنامه طراحی شده و مطابق با روش طیفی لیکرت به عنوان مقیاس فاصله ای تلقی شده است.
۸-۳ روائی و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری
۱-۸-۳ روایی
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد یعنی این که هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد. (حافظ نیا ۱۳۸۲)
روایی معیار به آن حدی اطلاق می شود که فرآیند اندازه گیری فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی باشد و چگونگی برداشت پاسخ دهندگان و درک آن ها از سؤالات پرسشنامه یا مصاحبه را نشان می دهد این امر را می توان با بکارگیری آزمون های خاص روائی آزمون کرد برای آزمودن درستی سنجه ها انواع آزمون های روائی مورد استفاده قرار می گیرد. (ونوس، ابراهیمی، روستا ۱۳۸۶)
۲-۸-۳ روایی سازه
اعتبار سازه شامل درک منطق نظری است که زیر بنای معیار به دست آمده است روش کار بدین قرار است که سازه مورد نظر را به سازه های دیگر طوری ربط می دهیم که چهارچوبی نظری برای پدیده بازاریابی مورد سنجش پدید آید. اعتبار سازه همزمان با افزایش پیش بینی شدۀ همبستگی بین سازه مورد نظر و سازه های مرتبط، بیشتر می شود (ونوس، ابراهیمی ۱۳۸۶)
روایی سازه دلالت دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدی با تئوری هایی که آزمون براساس آن ها طراحی شده، سازگاری دارد (الوانی ۱۳۸۳)
۳-۸-۳ روایی محتوا
این اعتبار شامل قضاوت ذهنی متخصص در مورد مناسب بودن اندازه گیری است این روش متداولی است که در تحقیقات علمی برای تعیین اعتبار اندازه گیری به کار می رود بررسی اعتبار محتوایی یک تحقیق کیفی به شمار می رود تا یک مطالعه کمی (ونوس، ابراهیمی ۱۳۸۶)
۴-۸-۳ روایی مقارن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.