انتخاب الگوی مناسب

دانلود پایان نامه

4-3-2-3- آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………….78
4-3-3- آزمون دادههای پنلی در EViews……………………………………………………………………………………79
4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)……………………………………………………………79
4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر……………………………………………………………………………79
4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا…………………………………………………81
4-3-6- خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی………………………………………………………………81
4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..83
4-4- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و نتیجهگیری…………………………………………………………………………..88
5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………95
5-3-2- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………96
5-4- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
منابع
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….99
فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………101
پیوستها
پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………106
پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………107
پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………………………………….119
پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………..121
پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………….125
پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….137