پیکره بندی دارایی

اجتماع خبرگان حرفه ای

دارایی های سازمان

تجربه واحد کار

اهرم دانش

۲-۶-۷- عناصر یک زنجیره تامین چابک
برای اینکه زنجیره تامین واقعا چابک باشد، باید مشخصات زیر را دارا باشد که در شکل ۲-۸ نیز نشان داده شده است:
زنجیره تامین چابک حساس به بازار است و این بدان معنی است که زنجیره تامین قادر است تقاضای واقعی را تشخیص داده و به آن پاسخ دهد.در یک زنجیره تامین چابک اغلب سازمان ها تقاضا محور هستند زیرا آنها پیش خورد اندکی از بازار دارند.در گذشته سازمان ها با بررسی اسناد و مدارک مربوط به سالها و دهه های گذشته و بررسی نقطه فروش و … تقاضای بازار را پیش بینی می کردند، اما امروزه این موضوع تغییر شکل داده است.در یک زنجیره تامین چابک سازمان ها قادر هستند به صدای بازار گوش دهند و بلافاصله به آن پاسخ دهند.
مجازی بودن : استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات بین خریداران و تامین کنندگان باعث ایجاد یک زنجیره تامین مجازی می شود.زنجیره تامین چابک بیشتر مبتنی بر اطلاعات است تا موجودی.
ادغام فرایندها : سیستم اطلاعات بین شرکا در زنجیره تامین باعث یکپارچگی کامل فرایندها می شود.ادغام فرایندها به معنی کار مشارکتی بین خریداران و تامین کنندگان، توسعه مشترک محصولات و سیستم اطلاعات می باشد.این شکل از همکاری در زنجیره تامین روز به روز در حال متداول تر شدن است.
مبتنی بر شبکه : در یک زنجیره تامین شرکا به صورتی پیوسته، متحد و هماهنگ در یک شبکه به همدیگر متصل می شوند و از طریق چهارمین مشخصه یک زنجیره تامین چابک شکل میگیرد.
شکل۲-۸ عناصرزنجیره تامین چابک
۲-۶-۸- شاخص های زنجیره تامین چابک
شاخص های تعیین کننده در زنجیره تامین چابک در جدول ۲-۴ به اختصار بیان شده اند:
جدول ۲-۴ شاخص های تعیین کننده زنجیره تامین چابک

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

شاخصهای تعیین کننده زنجیره تامین چابک
هدف اصلی برآورد تقاضا با بیشترین سرعت
نوع محصول کالاهای مد
تقاضای بازار فرار و بی ثبات
تنوع محصول زیاد