اجزای زنجیره تامین چابک از دیدگاه ون هوک و همکارانش در سال ۲۰۰۱ به شرح زیر است:
حساسیت مشتری که بر روی مشتری ها و بازار تاکید دارد.
یکپارچه سازی مجازی که بر دستیابی، تفسیر و پاسخگویی به تقاضای آنی تاکید دارد.
یکپارچه سازی فرایند که بر بیشینه کردن خودمختاری و پاسخگویی سریع بر عملکرد خودمدیریتی بودن تاکید دارد.
یکپارچه سازی شبکه که بر خوشه های سیال ارتباطات شبکه ای تکیه می کند.
مدل ۳ : مدل زئین[۳۹] و همکارانش
زئین و همکارانش در مدل خود (۲۰۰۵) یک چهارچوب پنج عاملی را با نگاهی به مدل گلدمن در مورد ارزشیابی چابکی زنجیره تامین ارائه کرده اند.موارد این چهارچوب عبارتند از:
غنی سازی مشتریان
سازماندهی برای ایجاد مزیت رقابتی
همراستایی افراد و اطلاعات
پاسخگویی
مدل ۴ : مدل کریستوفر و تویل[۴۰]
این مدل توسط کریستوفر و تویل در سال ۲۰۰۱ ارائه شد.آنان مدلی ادغامی برای طراحی زنجیره تامین چابک ارائه دادند.چنانکه در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده ، مدلی سه سطحی است که مفاهیم مرتبط با زنجیره تامین چابک را خلاصه می نماید.
در این مدل سطح یک مفاهیم اساسی دربرگیرنده زنجیره تامین چابک را شامل می شود.سطح دوم برنامه های جداگانه ای مثل تولید ناب، چابکی سازمانی و پاسخگویی سریع را در بر می گیرد، که اجرای آنها برای رسیدن به اصول مطرح شده در سطح یک ضروری تلقی می شود.سطح سوم اقدامات جداگانه ای است که برای پشتیبانی از برنامه های سطح دوم انجام می گردد.ممکن است تمامی اجزای نشان داده شده در این مدل، در یک بازار یا زمینه تولیدی خاص ضروری نباشد.با این حال احتمال اینکه یک زنجیره تامین چابک شامل بسیاری از این اجزا باشد، بسیار است.
زنجیره تامین چابک
زنجیره تامین چابک
تجدید تدارکات سریع
فعالیتهای همزمان
مدیریت موجودی
مدیریت فرایند
تیمهای چند وظیفه ای
تقاضای واقعی
تدارکات مستمر
استاندارد سازی
کاهش زمان راه اندازی
کاهش زمان تولید
مقیاس اقتصادی
کاهش اتلاف
سطح ۲: برنامه ها
سطح ۱: اصول
سطح ۳: فعالیتها
شکل ۲-۱۰ مدل کریستوفر و تویل
مدل ۵ : مدل پاور و سوهال[۴۱]
پاور و سوهال در مقاله خود نتایج حاصل از ۹۶۲ شرکت صنعتی استرالیایی را به منظور شناسایی برخی از فاکتورهای حیاتی برای موفقیت در چابکی زنجیره تامین را تجزیه و تحلیل نمودند و عوامل کلیدی موفقیت و حفظ زنجیره تامین چابک را اینگونه برشمردند:
سبک رهبری مشارکتی
تکنولوژی های مبتنی بر کامپیوتر
مدیریت منابع
توانمندسازهای بهبود مستمر
ارتباط با تامین کنندگان
روش تولید بهنگام
استفاده یا مطلوبیت تکنولوژی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است