بازاریابی رابطه مند

دانلود پایان نامه

* هتل ها می توانند با استفاده از تبلیغات و استفاده از افراد مهم و سرشناس و مرجع، موجب افزایش تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل خود شوند.
* استفاده و ارائه کارت های تخفیف به کسانی که گردشگران جدید را به هتل معرفی کنند راهکار مناسبی برای افزایش تبلیغات شفاهی مثبت می باشد.
با توجه به تاثیر مثبت کیفیت خدمات درک شده بر رضایت گردشگران، پیشنهادات زیر جهت بهبود کیفیت خدمات، و در نتیجه افزایش رضایت گردشگران ارائه می شود:
* آموزشهای متنوع و گسترده: در یک اقتصاد جهانی توسعه یافته، ایجاد و توسعه دانش یکی از عوامل مهم دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه جهانی است. عموماً آموزش کارکنان در رابطه با شناخت و حل مسائل، ایجاد تغییرات ضروری در زمینه فرایندها و روشهای انجام کار است. سرمایه گذاری در زمینه آموزش نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت که این نتایج بهبود نگرشها، افزایش مهارتها در رابطه با ارتقای کیفیت خدمات را در بردارد.
* ارائه شاخص های واضح از مسئولیت های شغلی به کارکنان هتل ها.
* شناسایی عواملی که موجب افزایش کیفیت خدمات درک شده از سوی گردشگران می شود و سعی در بهبود این عوامل.
* شناسایی و بهبود عوامل شغلی که به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی کارکنان تاثیر می گذارد.
* شناسایی و در اختیار گذاشتن منابع لازم برای کارکنان جهت ارائه خدمات با کیفیت.
با توجه به تاثیر مثبت رضایت گردشگران بر قصد استفاده مجدد آنها از هتل، پیشنهادات زیر جهت بهبود رضایت گردشگران، و در نتیجه افزایش قصد استفاده مجدد آنها از هتل ها ارائه می شود:
* نظرسنجی از گردشگران در خصوص عوامل و امکاناتی که بیشترین تاثیر را بر رضایت آنها دارند و بهبود این عوامل، نقش مهمی در افزایش رضایت گردشگران از هتل ها خواهد داشت.
* امکان برقراری ارتباط بین گردشگران و مدیران هتل ها در خصوص طرح مسائل و شکایت آنها نقش بسزایی در افزایش رضایت گردشگران خواهد داشت.
* برخورد کارکنان و مسئولان هتل ها باید به گونه ای باشد که مسافر و گردشگر مثل خانه در آنجا احساس آرامش و راحتی کند.
5-4) پیشنهادهایی برای محققین آتی
به محققین آینده موضوعات زیر جهت انجام پژوهش پیشنهاد میشود:
1) بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران
هتل های شهرهای دیگر.
2) بررسی مقایسه ای تصویر برند هتل های مختلف در ذهن گردشگران.
3) بررسی مقایسه ای بازاریابی رابطه مند هتل های مختلف.
4) بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تبلیغات شفاهی مثبت درباره هتل ها از دید گردشگران.
5) بررسی عوامل موثر بر بهبود بازاریابی رابطه مند هتل های مختلف.
5-5) محدودیت های تحقیق
تحقیق حاضر مانند هر تحقیق علمی دیگر با محدودیت هایی روبه رو بود، لیکن محقق تمام تلاش خود را مصروف داشت که این محدودیت ها خللی در انجام صحیح تحقیق و نتایج آن وارد نسازد. برخی از این محدودیت ها به شرح زیر است:
با توجه به اینکه نتایج تحقیق محدود به دوره جمع آوری داده ها و انجام تحقیق است لذا قابلیت تعمیم قطعی به دوره های زمانی دیگر را ندارد و انجام تحقیقات مشابه در دوره های زمانی آتی ضرورت دارد.
با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق گردشگران هتل های جزیره کیش بود، نتایج تحقیق قابلیت تعمیم قطعی به سایر هتل ها و شهرهای دیگر را ندارد. لذا انجام تحقیقات مشابه در سازمان های دیگر ضرورت دارد.
عدم همکاری برخی نمونه ها در پر کردن پرسشنامه.