بازاریابی رابطه مند

دانلود پایان نامه

کیفیت خدمات رضایت گردشگر 0.52 11.62 تایید
کیفیت خدمات قصد استفاده مجدد 0.21 3.36 تایید
رضایت گردشگر قصد استفاده مجدد 0.13 2.11 تایید
همانطور که در جدول 4-13 مشاهده می شود ضرایب استاندارد برای هر 10 فرضیه تحقیق، اعداد معناداری لازم(بیشتر از 1.96) را داشته و بنابراین 10 فرضیه از 12 فرضیه این تحقیق تایید می شود.
فرضیه1: تصویر برند هتل به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرض : تصویر برند هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرض : تصویر برند هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.23 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 4.03 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که تصویر برند هتل به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرضیه2: بازاریابی رابطه مند به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرض : بازاریابی رابطه مند بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرض : بازاریابی رابطه مند بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.10 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 1.56 (کمتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار نمی باشد. بنابراین فرض یک رد و فرض صفر تایید می شود. به این معنا که بازاریابی رابطه مند بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرضیه3: تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرض : تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرض : تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.16 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 3.13 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرضیه4: کیفیت خدمات درک شده از هتل به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرض : کیفیت خدمات درک شده از هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرض : کیفیت خدمات درک شده از هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.21 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 3.36 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که کیفیت خدمات درک شده از هتل به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرضیه5: رضایت گردشگران از هتل به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد آنها از هتل تاثیر دارد.
فرض : رضایت گردشگران از هتل بر قصد استفاده مجدد آنها از هتل تاثیر ندارد.
فرض : رضایت گردشگران از هتل بر قصد استفاده مجدد آنها از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.13 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 2.11 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که رضایت گردشگران از هتل به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد آنها از هتل تاثیر دارد.
فرضیه6: تصویر برند هتل به طور مثبتی بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.