بازاریابی رابطه مند

دانلود پایان نامه

فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر ندارد.
فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.12 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 2.31 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که تصویر برند هتل به طور مثبتی بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.
فرضیه7: بازاریابی رابطه مند به طور مثبتی بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.
فرض : بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر ندارد.
فرض : بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.34 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 6.39 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که بازاریابی رابطه مند به طور مثبتی بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.
فرضیه8: تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل به طور مثبتی بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.
فرض : تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر ندارد.
فرض : تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.39 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 8.80 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل به طور مثبتی بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.
فرضیه9: تصویر برند هتل به طور مثبتی بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرض : تصویر برند هتل بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرض : تصویر برند هتل بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.05 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 1.15 (کمتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار نمی باشد. بنابراین فرض یک رد و فرض صفر تایید می شود. به این معنا که تصویر برند هتل بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرضیه10: بازاریابی رابطه مند به طور مثبتی بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرض : بازاریابی رابطه مند بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرض : بازاریابی رابطه مند بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.25 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 5.17 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که بازاریابی رابطه مند به طور مثبتی بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرضیه11: تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل به طور مثبتی بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرض : تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر ندارد.
فرض : تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.10 می باشد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 2.26 (بیشتر از 1.96) نشان می دهد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود. به این معنا که تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل به طور مثبتی بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرضیه12: کیفیت خدمات درک شده به طور مثبتی بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.
فرض : کیفیت خدمات درک شده بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.