بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

2) رابطه معناداری بین روشهای مدیریت مطالبات و نقدینگی شرکتها وجود دارد.
3) شیوه مدیریت موجودی کالا بر دوره موجودی کالا تأثیر دارد، ولی بر شاخص فراگیر نقدینگی تأثیر ندارد.
4) روشهای تأمین مالی بر نقدینگی شرکتها تأثیر دارد و همچنین نوع صنعت و اندازه شرکتها تأثیر دارد و همچنین نوع صنعت و اندازه شرکتها هم عوامل تعیین کنندهای در مدیریت وجه نقد و اثر بخشی آن هستند.
5) هنگامی که شرکتها را بر حسب نوع صنعت و اندازه آنها تفکیک و دستهبندی کنیم و تأثیر ماهیت آنها را برشاخصهای نقدینگیشان، بررسی کنیم رابطه معناداری مشاهده میکنیم (عنایتی، 1383).
ستایش و همکاران تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، چرخه تبدیل وجه نقد و اهرم مالی با سودآوری ارتباط منفی معناداری وجود دارد. علاوه بر آن، رشد فروش رابطه مثبت و معناداری با سودآوری داشته و تأثیر دوره پرداخت حسابهای پرداختنی بر سودآوری معنادار نیست (ستایش و همکاران، 1388).
مرادی و نجّار در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایهگذاری مازاد سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام که شاخص ارزش آفرینی برای سهامداران است، طی دورۀ زمانی 1383 تا 1390 پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط منفی و معناداری بین سرمایهگذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی و مازاد بازده سهام وجود دارد. یافتهها همچنین حاکی از آن است که در شرکتهای اهرمی نگهداشت وجه نقد در مقایسه با سرمایهگذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، ثروت سهامداران را افزایش میدهد (مرادی و نجّار، 1392).
2-24-2- پیشینۀ خارجی
Ssسرمایه فکری
Ssسرمایه فکری
پالیک از الگویی با عنوان “ضریب ارزش افزوده فکری” که از طریق آن عملکرد سرمایه فکری بانکهای استرالیا در سالهای 1993 تا 1995 و بانکهای کرواسی در سالهای 1996 تا 2000 را اندازهگیری نموده بود، استفاده کرده است. نتایج هر دو بررسی، تفاوت قابل ملاحظهای را در رتبه بندی موسسات مالی بر اساس معیارهای حسابداری سنتی با حسابداری مبتنی بر کارایی نشان میهد. با استفاده از همین الگو، ماوریدیس عملکرد بانکهای ژاپنی را در سال ( 2000 ) مطالعه کرد. مطالعات او نیز تفاوت قابل ملاحظهای را میان عملکرد سرمایه فکری در میان گروههای مختلف بانکهای ژاپنی نشان میدهد (پالیک، 2000).
چن و همکاران به بررسی رابطه بین سرمایه فکری، ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تایوان طی سالهای 1992 تا 2002 پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از وجود تأثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ارزش بازار این شرکتها بود. همچنین این تحقیق نشان داد که میتوان از سرمایه فکری به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده عملکرد مالی آتی استفاده نمود (چن و همکاران، 2005).
تان و همکاران به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی 150 شرکت از شرکتهای بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای 2000 تا 2002 سنگاپور پرداختند. نتایج این پژوهش در بخشهای مختلف قابل توجه بود. از جمله اینکه سرمایه فکری و عملکرد مالی این شرکتها به گونهای معنادار از همبستگی مثبت برخوردار هستند. همچنین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکتها و نیز نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد شرکتها دارای رابطه مستقیم بودند. از سوی دیگر، سهم سرمایه فکری در عملکرد شرکتها با صنعت متفاوت بودند (تان و همکاران، 2007).
الرحمن و همکاران در پژوهشی به بررسی مقایسهای ارتباط عملکرد سرمایه فکری با عملکرد شرکت از واحدهای بانکی در پاکستان برای دوره زمانی یک ساله (2010) پرداختند. برای اندازهگیری سرمایه فکری از روش ضریب کارایی سرمایه فکری (VAIC)استفاده نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد مالی (بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی) و کارایی سرمایه به کار رفته با عملکرد مالی (بازده حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که ضریب کارایی سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام دارد (الرحمن و همکاران، 2012).
سرمایه درگردش
سرمایه درگردش
دیلاف در تحقیقی تعداد 1673 شرکت را بین سالهای 1991 تا 1995 در بلژیک مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از چرخه تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی و دوره واریز بستانکاران به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه درگردش، و از نسبت سود ناخالص به جمع داراییها به عنوان معیار سودآوری شرکت و همچنین از رشد فروش، اندازه شرکت، نسبت داراییهای مالی به کل داراییها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده بود. نتایج این تحقیق که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شده بود حاکی از این بود که رابطه معکوس معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و اجزاء آن شامل، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی و دوره واریز بستانکاران با سودآوری شرکتها وجود دارد (دیلاف، 2003).
تحقیقی دیگر توسط لازاریدس و تریفوندیس در راستای تحقیق دیلاف (2003) در یونان انجام شد. در این تحقیق 131 شرکت بین سالهای 2001 تا 2004 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که رابطه معکوس معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکتها وجود دارد و مدیران میتوانند با نگهداری سطح مطلوبی از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزاء آن شامل: دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی و دوره واریز بستانکاران سودآوری شرکت را افزایش دهند (لازاریدس و تریفوندیس، 2006).
رحمن و ناصر در تحقیق خود رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش و نقدینگی شرکتها را با سودآوری شرکتها مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق 94 شرکت بین سالهای 1999 تا 2004 مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از چرخه تبدیل وجه نقد، دوره گردش موجودیها، دوره واریز بستانکاران، دوره وصول مطالبات، نسبت جاری، سود خالص عملیاتی، اندازه شرکت، نسبت بدهی و نسبت داراییهای مالی استفاده شده بود. نتایج این تحقیق که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شده بود، حاکی از این بود که بین چرخه تبدیل وجه نقد و اجزاء آن شامل: دوره گردش موجودیها، دوره واریز بستانکاران و دوره وصول مطالبات با سودآوری شرکتها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین نقدینگی شرکتها و بدهی با سودآوری آنها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین اندازه شرکت و سودآوری آن رابطه مستقیم معناداری وجود دارد (رحمن و ناصر، 2007).
غسان و همکاران در پژوهشی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت سرمایه درگردش کارآمد را بین سالهای 2005 تا 2007 مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که رشد فروش، اهرم مالی، بازده کل داراییها، Q توبین و جریان نقد عملیاتی عوامل داخلی اثر گذار بر سرمایه درگردش مورد نیاز هستند و سایر متغیرها همچون اندازه شرکت، چرخه عملیاتی و سطوح فعالیت اقتصادی هیچ گونه رابطه معناداری با سرمایه درگردش مورد نیاز ندارند (غسان و همکاران، 2010).
آدکله و ماکولو در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر عملکرد سازمان با انتخاب 10 شرکت سهامی از صنایع مختلف در نیجریه پرداختند. نتایج نشان داد که انواع مختلفی از ارتباط بین سرمایه در گردش و عملکرد سازمان وجود دارد بدین ترتیب که از میان 10 شرکت مورد مطالعه، 6 شرکت ارتباط منفی بین سرمایه در گردش و عملکرد سازمان و 4 شرکت دیگر ارتباط مثبتی را میان سرمایه در گردش و عملکرد سازمان نشان دادند. همچنین دریافتند که سرمایه در گردش تمامی 10 شرکت منتخب تأثیر معناداری بر عملکردشان در طول دوره مورد مطالعه ندارند (آدکله و ماکولو، 2013).
2-25- مدل مفهومی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق و محتوی فصل دوم، مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل (2-4) میباشد:
سرمایه فکری
Intellectual Capital Capital
سرمایه در گردش