نتایج میزان جذب آب فیلمهای بدست آمده در نمودار ۴-۶ نشان داده شده است. با توجه به نمودار ۴-۶ هنگامی که غلظتهای اسانس مرزه در فیلم نشاسته سیب زمینی از ۰% تا ۳۰% افزایش مییابد، میزان جذب آب مربوط به این فیلمها از ۸۱/۳ تا ۵۹/ ۱ (گرم آب به ازای هر گرم ماده خشک)، به صورت معنی داری (۰۵/۰>р) کاهش یافت. جذب رطوبت به دلیل گروههای هیدروکسیل موجود در نشاسته است که با آب پیوند برقرارمیکنند. دراین پژوهش با افزودن اسانس آبگریز درماتریکس بایوپلیمر گروههای هیدروکسیل قابل دسترس برای مولکولهای آب کاهش پیدا میکنند. در نتبجه سبب کاهش خاصیت آبدوستی فیلمهای نشاسته ای میشوند.
نمودار ۴– ۶:اثر غلظت اسانس مرزه بر قابلیت جذب آب فیلمهای نشاسته سیب زمینی.
*متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستونها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح ۵% احتمال میباشد( ۰۵/۰>р).
 
بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص ممانعتی فیلمهای نشاسته سیب زمینی
۴-۴-۱- تعیین میزان نفوذ پذیری به بخار آب ((WVP
وجود رطوبت و بخار آب یکی از مهمترین دلایل واکنشهای مولد فساد در مواد غذایی میباشد. نفوذ پذیری به بخار آب(WVP) یکی از مهمترین ویژگیهای پلیمرهای بسته بندی غذایی به خصوص بیوپلیمرها میباشد. نتایج میزان نفوذ پذیری به بخار آب فیلمهای بدست آمده در نمودار ۴-۷ نشان داده شده است. با توجه به نمودار ۴-۷ افزایش غلظت اسانس مرزه از ۰ % تا ۳۰ % در ماتریکس پلیمر، میزان نفوذپذیری به بخارآب را از ۹۴/۴ تا ۵۴/۲ (g/m.s.Pa10-10) کاهش داد. ترکیبات موجود در اسانس مرزه ساختار منظم زنجیرههای پلیمری فیلمهای سیب زمینی را بر هم زده است. این پدیده نرخ عبور بخار آب از میان فیلمهای خوراکی را به صورت معنی داری (۰۵/۰>р) کاهش داد. کاهش نفوذپذیری به بخار آب در اثر افزودن اسانس مرزه احتمالاً به دلیل پیوندهای کووالانسی و هیدروژنی بین شبکه نشاسته سیب زمینی و ترکیبات فنولیک که دسترسی گروههای هیدروژنی برای تشکیل پیوند ترکیبات هیدروفیلیک با آب را کاهش میدهد و سپس باعث کاهش پیوستگی فیلم با آب میشود میباشد. این نتایج با نتایج به دست آمده قبلی (سیریپاتراوان[۷۹] و همکاران، ۲۰۱۰ ؛ حسینی و همکاران، ۱۳۸۸ ؛ مایزورا و همکاران، ۲۰۰۷) مطابقت دارد.
نمودار ۴– ۷: اثر اسانس مرزه بر نفوذپذیری فیلم های نشاسته سیب زمینی نسبت به بخار آب.
*متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستونها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح ۵% احتمال میباشد( ۰۵/۰>р).
۴-۴-۲- نفوذپذیری نسبت به بخار اکسیژن
جهت محافظت ماده غذایی در برابر اکسیداسیون، جلوگیری از تندی و ممانعت از افت ویتامین ها، باید از موادی استفاده کرد که نسبت به نفوذ اکسیژن مقاومت مناسبی داشته باشند اما برای سبزی ها و میوه های تازه می باید ماده تا حدی به اکسیژن و بخصوص دی اکسید کربن، نفوذ پذیر باشد. بعضی از بستهبندی ها که بخش عمده آنها را بیوپلیمرها تشکیل میدهند از ویژگی بازدارندگی خوبی در مقابل اکسیژن برخوردارند. نتایج میزان نفوذ پذیری به اکسیژن فیلمهای بدست آمده در نمودار ۴-۸ نشان داده شده است. با توجه به نمودار ۴-۸ افزایش غلظت اسانس مرزه از ۰% تا ۳۰% در ماتریکس پلیمر، میزان نفوذپذیری به اکسیژن را از ۴۵/۴ تا ۸۹/۳ cc-mil [m2. Day]به صورت معنیداری (۰۵/۰ >р) کاهش داد.
نمودار ۴– ۸: اثر اسانس مرزه بر نفوذپذیری فیلم های نشاسته سیب زمینی نسبت به اکسیژن.
*متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستونها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح ۵% احتمال میباشد( ۰۵/۰>р).
 
مشخصه های رنگی
رنگ و شفافیت فیلمهای خوراکی یکی از شاخصهای بسیار مهم در افزایش میزان بازار پسندی محصول است که به طور کلی امروزه از آنها به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در بسته بندیهای محصولات غذایی مختلف یاد میشود. رنگ نتیجه فرآیندی پیچیده شامل پدیدههای فیزیکی انتقال، تجزیه، جذب و پراکنش است. مراحل اصلی ایجاد رنگ فیزیکی است اما مراحل بعدی آن علائم شیمیایی را در بر میگیرد که به پاسخهای عصبی تغییر شکل یافته و توسط مغز به شکل رنگ تفسیر خواهد شد از اینرو، با توجه به اهمیت بسیار زیاد رنگ به خصوص در فرآوردههای غذایی و در افزایش میزان بازار پسندی محصول ضروری به نظر میرسد (مشکانی و همکاران، ۱۳۸۹).
نتایج رنگ فیلمهای بدست آمده در جدول زیر (۴-۲) نشان داده شده است. با توجه به جدول ۴-۲ نتایج نشان داد، هنگامی که غلظتهای اسانس مرزه در فیلم نشاسته سیب زمینی از ۰% تا ۳۰% افزایش مییابد. شفافیت ( فاکتور L* ) فیلمهای نشاسته
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.