دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت های پذیرفته شده، اقلام تعهدی غیرعادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

  • اندازه مؤسسه- مؤسسات حسابرسی شامل مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (معتمد بورس) که بالاترین درآمد را در سال 1391 داشته‌اند به عنوان مؤسسه بزرگ و بقیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان مؤسسه غیربزرگ در نظر گرفته شده اند. پس موسسات حسابرسی که زیر مجموعه سازمانهای حسابرسی (مانند سازمان حسابرسی) قرار گیرد عدد 1 و دیگر موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی عدد صفر بخود می گیرند.
  • رقابت میان مؤسسات حسابرسی: در مؤسسات حسابرسی، کیفیت خدمات حسابرسی به مشتریان و حق الزحمه بابت انجام کار حسابرسی بیشترین تفاوت‌ها را رقم می‌زند که برای مشتریان در انتخاب مؤسسات حسابرسی یک نوع رقابت به وجود می‌آورد که همین امر باعث شده که مؤسسات حسابرسی برای رضایت و کسب اعتماد نسبت به صورت‌های مالی از مشتریان به رقابت با همدیگر بپردازند. در صورت چرخش حسابرس فرض بر این می باشد که رقابت وجود داشته می باشد و مقدار 1 به خود می‌گیرد و در صورتی که چرخش حسابرس وجود نداشته باشد، رقابت نیز وجود نداشته و مقدار صفر به خود می‌گیرد.
  • خدمات غیر‌حسابرسی: خدمات غیر‌حسابرسی، هر گونه خدماتی متفاوت از خدمات حسابرسی ارائه شده به صاحب‌کار، توسط حسابرس را شامل می‌گردد. مانند خدمات مشاوره‌ای، حسابداری، حسابرسی داخلی، خدمات مالیاتی و … به عبارتی دیگر هر نوع خدماتی که نیازمند حرفه حسابداری یا مهارت‌های مرتبط با آن باشد. در صورتی که این نوع از خدمات از طرف موسسات ارائه شده باشد عدد 1 و در غیر اینصورت عدد صفر را به خود می گیرد.
  • تقسیم کار: در صورتی که رسیدگی های موسسات حسابرسی حجم بالایی داشته باشند از دیگر موسسات همکاری در خواست می کنند و عملیات رسیدگی را بین خود و دیگر موسسات تقسیم می‌نمایند. این اقدام در صورت وجود در گزارش آنها آورده می گردد و عدد1 به آن تعلق می گرد و در غیر اینصورت عدد صفر.

اموال،تجهیزاتوماشین آلاتشرکت i درسال t

مجموعدارایی هاشرکت i درسال t-1

متغیرمجازیاست،چنانچه CF)جریانهاینقدعملیاتی)منفیباشدبرابربایک وگرنهبرابرباصفراست.

پسازتخمینپارامترهای ارتباط (1)، اقلامتعهدیغیرعادیبراساسمدلجونزتعدیل شده باجریانهای نقدیغیرخطی()، تفاضلاقلامتعهدیعادی () از کل اقلامتعهدی، بهشرحزیربرایدورهبرآوردبااستفادهازرابطه (2) حسابمیشوند:

(1-2)

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91