بازده کل بازار:
(۵-۱)
= شاخص کل بورس در انتهای ابتدای دوره
= شاخص کل بورس در ابتدای دوره
-متغیرهای مستقل:
سود غیر منتظره استاندارد شده: برای محاسبه سود غیر منتظره استاندارد شده از تفاوت بین سود واقعی و سود مورد انتظار طبق مدل بیور استفاده می شود.
(۶-۱)
جهت خنثی نمودن اثر بزرگی و کوچکی قیمت سهام بر سود غیر منتظره آن را بر قیمت سهام در ابتدای دوره تقسیم می کنیم تا متغیر استاندارد شده ای از سود غیر منتظره حاصل شود.
محاسبه سود مورد انتظار با مدل گشت تصادفی[۴۷] () بیور(۱۹۷۲) به صورت زیر می باشد:
(۷-۱)
=سود مورد انتظار شرکت i در سال t
= برابر با EPS شرکت در سال t
= میانگین تغییرات EPS در ۵ سال گذشته
ریسک عدم پرداخت:
برای اندازه گیری متغیر ریسک عدم پرداخت مدلهای زیادی تا کنون ارائه شده است. دو مورد از معروف ترین این مدلها عبارتند از مدل فاصله تا نکول مرتون،۱۹۴۷، که بر پایه اطلاعات بازار محاسبه می شود و دیگری مدل Z-scoreآلتمن که با استفاده از متغیرهای حسابداری و مالی محاسبه می شود.
طبق مدل مرتون سرمایه واحد تجاری به عنوان اختیار(تملک) داراییهای شرکت است. به این دلیل که سهامداران مالک داراییهای شرکت پس از کسر کلیه بدهیها از آنها می باشند. و هنگامی که قیمت داراییهای شرکت کمتر از ارزش دفتری بدهیهای شرکت باشد ارزش سرمایه برابر با صفر است.
طبق مدل مرتون ریسک عدم پرداخت از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
(۸-۱) DP=N
: ارزش بازار دارایها
X: ارزش دفتری بدهی ها
T : زمان سر رسید بدهی که یک سال در نظر گرفته می شود
: انحراف استداندارد ارزش بازار داراییها
𝜇 : نرخ رشد داراییها که از تقسیم ارزش بازار داراییها در دوره جاری بر ارزش بازار داراییها در دوره قبل به دست می آید
N : تابع چگالی انباشته برای توزیع نرمال استاندارد.
مدل آلتمن نیز در زیر آورده شده است:
Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 (9-1)
X1 =سرمایه در گردش تقسیم برکل دارایی ها
=X2 سود(زیان) انباشته تقسیم بر کل دارایی ها
=X3 سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل دارایی ها
=X4 ارزش بازار سهام تقسیم بر ارزش دفتری کل بدهی ها
=X5 فروش تقسیم بر کل دارایی ها
توانایی هر دو مدل برای پیش بینی ریک عدم پرداخت طی تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات فوق بیانگر برتری نسبی مدل مرتون بر مدل آلتمن می باشد.
ولی از آنجا که متغیرهای مورد نیاز برای مدل مرتون از قبیل ارزش روز داراییها و تغییرات آن برای هر روز از سال در بازار سرمایه ایران قابل تعیین و شناسایی نیست نسبت به قابلیت محاسبه و بکارگیری این مدل در بازار سرمایه ایران تردید وجود دارد. لذا در این تحقیق از مدل آلتمن استفاده شده است.
ریسک عدم پرداخت طبق تحقیق ریچارد تافلر در سال ۲۰۰۷ با استفاده از Z به دست آمده از مدل آلتمن که در معادله زیر قرار داده شده محاسبه شده است:
(۱۰-۱) ریسک عدم پرداختDR
متغیرهای کنترل:
بتای حسابداری (ریسک سیستماتیک): آن بخشی از کل ریسک مجموعه اوراق بهادار که غیر قابل حذف بوده و به علت وجود عواملی که بر قیمت کل اوراق بهادار اثر می گذارد، به وجود می آید. برای محاسبه ریسک سیستماتیک از شاخص قیمت بورس سهام(که نشان دهنده سطح عمومی قیمت سهام در بورس است)، استفاده می شود. ضریب بتا برای یک سهم بخصوص به این صورت تعیین می شود که درجه ریسک سیستماتیک آن سهم را با ریسک سیستماتیک متعلق به شاخص قیمت بورس سهام مقایسه می کنند:
(۱۱-۱) β=
Ri= بازده سهام شرکت
Rm= بازده سهام شاخص بازار
= واریانس Rm
۲-فرصت رشد: که به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می شود:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.