۰٫۰۵۹

۰٫۰۵۹

۰٫۰۴۳-

۱٫۱۴۷

۰٫۱۴۴

بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول ۲ -۴) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای CAR در مدل بیشتر از ۵% است ( Sig. > 0/05 یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر ها رد نمی شود.

۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود

۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:

بین سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی، در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضیه اول :اگر فرضیه اصلی یک را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
 
همبستگی معنا داری بین سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
 

جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR)

دوربین- واتسون خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
۱٫۸۰۵ ۰٫۳۲۹۷۱ ۰٫۳۳۷ ۰٫۳۳۹ ۰٫۵۸۲ ۱

طبق جدول شماره (۳-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود غیر منتظره استاندارد شده[۵۲] و بازده غیر عادی انباشته[۵۳] ۰٫۵۸۲ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۳۳۷/۰را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیر عادی انباشته توسط متغیر سود غیر منتظره استاندارد شده ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۳-۴) ۱٫۸۰۵ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون[۵۴] برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است