مؤسسه آموزش عالی سبز
پایان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی
موضوع:
بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران
استاد راهنما:
دکتر: علی رحمانی فیروزجاه
استاد مشاور:
دکتر: محمود شارع پور
نام دانشجو:
نجمه خانی هنجنی
شهریورماه ۱۳۹۴
 
 
مؤسسه آموزش عالی سبز
پایان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی
موضوع:
بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران
استاد راهنما:
دکتر: علی رحمانی فیروزجاه
استاد مشاور:
دکتر: محمود شارع پور
استاد داور:
دکتر: منوچهر پهلوان
نام دانشجو:
نجمه خانی هنجنی
شهریورماه ۱۳۹۴
سپاسگذاری:
تشکر از اساتید بزرگوارم بر این قلم واجب است
با سپاس فراوان از استاد گرامیم
جناب دکتر علی رحمانی فیروز جاه (استاد راهنما) که به من آموختند.
و با نهایت قدردانی از استاد گرامی
جناب دکتر محمود شارع پور (استاد مشاور)که مرا در این راه یاری نمودند.
تقدیم به پدر و مادر عزیزم :
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم.
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی هست بر بودنم.
چراکه این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند، دستم را گرفته اند و راه رفتن را در این وادی پر از فراز و نشیبِ زندگی به من آموختند.
آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.