به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان، به پاس قلب های بزرگشان و به پاس محبت های بی دریغشان این رساله را تقدیمشان می نمایم.
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران در قالب ۸ فرضیه کلان تاثیر متغیرهای مستقل را بر هویت اجتماعی و بر هویت ملی، قومی، دینی وشخصی به عنوان فرضیه خرد بررسی می کند.
دراین تحقیق از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه آنلاین برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری تمامی کاربران کلوب می باشندو حجم نمونه از طریق فرمول کوکران ۳۸۵ نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از همبستگی اسپیرمن و همچنین از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر به منظور تبیین تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر ابعاد هویت اجتماعی استفاده شد.
پردازش ها و آزمون فرضیات مبین این واقعیت است که طبق نظریه کاشت : مدت مواجهه و میزان استفاده کاربران از کلوب و همچنین واقعیت پنداری محتوا توسط ایشان سبب می شود کاربر این شبکه تحت تاثیر این فضا قرار گیرد و همچنین با استنباط از آراء الیهو کاتز با عنوان استفاده وخشنودی دریافتیم با توجه به اینکه اکثر کاربران از این شبکه استفاده ابزاری و جهت مند دارند؛ لذا بازخوردهایی که از این فضا می گیرند تا حد زیادی سبب می شود تحت تاثیر این شبکه قرار گیرند.
و درنهایت تطبیق یافته های پژوهش به آراء گیدنز نشان داد به دلیل مشارکت و فعال بودن اکثر کاربران کلوب و سهیم شدن ایشان درتولید محتوای کلوب هویت اجتماعی آن ها به سمت بازتابی شدن می رود و کلوب یکی از عواملی هست که سبب شده تا پذیرش تکثر ونسبی گرایی برای کاربران آسانتر شود که این تغییر سبب برداشته شدن هاله تقدس از برخی از ارزش های هویتی سنتی وباز اندیشی در آن گشته است چنانچه یافته ها حاکی از آن بود که در تمامی ابعاد مورد بررسی کاربران تا حد زیادی تحت تاثیر فضای کلوب هویت بازتابی دارند.
واژه های کلیدی:
شبکه اجتماعی، شبکه اجتماعی کلوب دات کام، کاربران، هویت اجتماعی
فهرست مطالب:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

عنوان صفحه
۱-فصل اول

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲
۱-۱٫بیان مساله ‏………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۲٫اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۳٫ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰