بین مدت استفاده کاربران درکلوب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
– بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت قومی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
بین نوع شغل کاربران کل.ب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین میزان تحصیلات کاربران و هویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
– بین میزان تحصیلات کاربران کلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین میزان تحصیلات کاربران کلوب و هویت قومی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین میزان تحصیلات کاربران کلوب و هویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین میزان تحصیلات کاربران کلوب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین واقعیت پنداری محتوای کلوب و هویت اجتماعی کاربران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین واقعی تلقی کردن محتوای کلوب از سوی کاربران و هویت ملـی ایـشان رابطــه وجود دارد.
– بین واقعی تلقی کردن محتوای کلوب از سوی کاربران و هویت قومی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین واقعی تلقی کردن محتوای کـلوب از سوی کاربران و هویـت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین واقعی تلقی کردن محتوای کلوب از سوی کاربران و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین انگیزه کاربران در استفاده از کلوب و هویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از کلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.
بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده کـلوب و هـویت قومی ایشان رابطه وجود دارد.
بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از کلوب و هویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده کلوب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین میزان مشارکت وفعال بودن کاربران در کلوب وهویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
 بین میزان مشارکت وفعال بودن درکلوب و هویــت ملــی ایشان رابطه وجود دارد.
-بین میزان مشارکت و فعال بودن درکلوب و هویـت قـومی کاربران رابطه وجود دارد.
– بین میزان مشارکت وفعال بودن کاربران درکلوب وهویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
بین میزان مشارکت وفعال بودن کاربران درکلوب و هویت شخصی کاربران رابطه وجود دارد.
۲-۵-مدل مفهومی