دیدگاه کنش گرایان متقابل

۲-۲-۳٫جرج هربرت مید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳۶

۲-۲-۴٫چارلز هورتون کولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳۶

۲-۲-۵٫روزنبرگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳۷

۲-۲-۶٫آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳۹

۲-۲-۷٫پیربوردیو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴۳

۲-۲-۸٫ریچارد جنکینز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴۴

دیدگاه های جدید هویت اجتماعی

۲-۲-۹٫تاجفل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴۵

۲-۲-۱۰٫پیتربورک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴۷