۲-۲-۱۱٫گافمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵۰

۲-۲-۱۲-شری ترکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵۱

نظریه های ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۵۲

۲-۲-۱۳٫کاستلز(جامعه شبکه ای) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵۲

۲-۲-۱۴٫مک کامبز و شاو(برجسته سازی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵۳

۲-۲-۱۵٫الیهوکاتز(استفاده ورضامندی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۵۴

۲-۲-۱۶٫ بال روکیچ و دی فلور(وابستگی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵۴

۲-۲-۱۷٫هابرماس(حوزه عمومی و کنش ارتباطی) ……………………………………………………………………………………………………………………..

۵۶

۲-۲-۱۸٫گربنر(کاشت) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵۷