۱کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫تاحدودی() ۴٫مخالفم() ۵٫کاملا مخالفم()

در کلوب این آزادی را دارم که هرچه می خواهم باشم (نه آنچه که مجبورم به خاطر شرایط خانواده یا جامعه باشم) ؟
۱٫کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫تاحدودی() ۴٫مخالفم() ۵٫ کاملا مخالفم()

بعضی رفتارها و گفتارهای من در کلوب با آنچه در جامعه (دنیای واقعی )انجام می دهم ،متفاوت است.
۱٫بله کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫تاحدودی() ۴٫مخالفم() ۵٫ نه ،کاملا مخالفم()

برای شکل ونوع ارتباطم با سایر کاربران کلوب خطوط راهنمایی در اختیار ندارم(هنجارهایی که ارتباطم را طبق آن مدیریت کنم.
۱٫بله کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫ تاحدودی همینطور است() ۴٫ مخالفم () ۵٫کاملا مخالفم()

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

آیا موافقید در فضای کلوب هویت اصلی(اسم واقعی ،عکس یا سایر مشخصات واقعی ) خود را وارد کنید؟ ؟
۱٫بله کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫تاحدودی این کار را انجام داده ام() ۴٫مخالفم () ۵کاملا مخالفم()

صرف زمان زیاد در کلوب و گفتگو با کاربران باعث شده تا خط فکری جدیدی پیدا کنم ؟
۱٫بله کاملا موافقم() ۲موافقم() ۳٫تاحدودی () ۴٫مخالفم () ۵٫کاملا مخالفم()

۳-۵-۲-۱۱- تعریف عملیاتی هویت شخصی
-شبکه اجتماعی کلوب:
در این پژوهش مدت زمان عضویت در کلوب، میزان استفاده از کلوب، نوع استفاده و امکانات کلوب توسط گویه هایی از کاربران پرسیده می شود که صرفا جهت بدست آوردن اطلاعاتی درباره آن می باشد. بنابراین درجه بندی نشده و امتیازی برای آن در نظر نگرفته ایم.
هویت اجتماعی:
در پژوهش حاضر چهار بعد ازهویت اجتماعی یعنی هویت شخصی، دینی، قومی و ملی مورد بررسی قرارگرفته است.
هویت ملی🙁 ۷تا۱۳)
هویت ملی با شش گویه که مربوط به تعلق و تعهد کاربر نسبت به ملیت و ایرانی بودن وی هست مورد بررسی قرار گرفته است.که بر اساس طیف لیکرت درجه بندی شده است: یعنی خیلی زیاد(۵) بیشترین نمره و خیلی کم(۱) کمترین نمره را به خود اختصاص می دهد.
بنابراین کمترین نمره هویت ملی(۷)و بیشترین نمره(۳۵) هست. هرچه از نمره (۷) به سمت (۳۵) حرکت کنیم هویت ملی کاربران قوی تر وغیر منعطف تر خواهد بود به این معنی که شکل سنتی خواهد داشت و چنانچه بخواهیم آن را در سه سطح تقسیم نماییم فاصله ۷ تا ۳۵ را به سه قسمت تقسیم می نماییم.
طبقه بندی به این صورت خواهد بود:
هویت ملی بازتابی: ( ضعیف و منعطف): از ۷-۱۶
هویت ملی ترکیبی: (گاه دستخوش تغییر و گاه نسبتاً ثابت) : از ۱۷-۲۶
هویت ملی سنتی: ( قوی و غیر منعطف): از۲۶-۳۵
هویت دینی🙁 ۱۳تا۲۴)
هویت دینی با یازده گویه مربوط به پایبندی وتعهد کاربر نسبت به دین خویش، مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس طیف لیکرت درجه بندی شده است: یعنی خیلی زیاد(۵) بیشترین نمره و خیلی کم(۱) کمترین نمره را به خود اختصاص می دهد .
بنابراین کمترین نمره هویت دینی(۱۱)و بیشترین نمره(۵۵) هست .هرچه از نمره (۱۱) به سمت (۵۵) حرکت کنیم هویت دینی کاربران قوی تر هست و چنانچه بخواهیم آن را در سه سطح تقسیم نماییم فاصله ۱۱ تا ۵۵ را به سه قسمت مساوی تقسیم می نماییم .
طبقه بندی به این صورت خواهد بود:
هویت دینی بازتابی( ضعیف و منعطف): از ۱۱-۲۵
هویت دینی ترکیبی (گاه دستخوش تغیر و گاه نسبتاً ثابت): از ۲۶- ۴۰
هویت دینی سنتی(قوی وغیر منعطف): از۴۱- ۵۵
هویت قومی: (۲۴-۳۰)
هویت قومی با شش گویه که مربوط به تعلق و تعهد کاربر نسبت به قومیت خویش هست مورد بررسی قرار گرفته است .که بر اساس طیف لیکرت درجه بندی شده است: یعنی خیلی زیاد(۵) بیشترین نمره و خیلی کم(۱) کمترین نمره را به خود اختصاص می دهد .
بنابراین کمترین نمره هویت قومی(۶)و بیشترین نمره(۳۵) هست .هرچه از نمره (۶) به سمت (۳۵) حرکت
کنیم هویت قومی کاربران قوی هست و چنانچه بخواهیم آن را در سه سطح تقسیم نماییم فاصله ۶ تا ۳۵ را به سه قسمت مساوی تقسیم می نماییم .
طبقه بندی به این صورت خواهد بود: