جدول ۳- ۱٫ توزیع سؤال‌های پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران به تفکیک سیزده مؤلفه
۳- ۷- ۲٫ پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی
پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی شامل ۱۸ سؤال می‌باشد. این پرسشنامه، نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی اندازه‌گیری می‌کند و آزمودنی باید پاسخ موردنظر را با عددی که بیشتر بیانگر احساس وی است، مشخص کند. گویه های این پرسشنامه مشخص می‌نماید که هر کارمند چه نگرشی نسبت به اعمال تغییرات در سازمان دارد. در این مقیاس، پذیرش تغییر سازمانی در سه بعد نگرش عاطفی، نگرش شناختی و نگرش رفتاری، موردتوجه قرارگرفته است. کاربرد این پرسشنامه در موقعیت‌های سازمانی و تحقیقاتی، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۷ درجه‌ای لیکرت انجام می‌گیرد، به‌این‌ترتیب که کاملاً مخالفم امتیاز ۱، مخالفم امتیاز ۲، تا حدودی مخالفم امتیاز ۳، نظری ندارم امتیاز ۴، تا حدودی موافقم امتیاز ۵، موافقم امتیاز ۶ و کاملاً موافقم امتیاز ۷ می‌گیرد. البته این شیوه نمره‌گذاری در سؤالات شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۵ معکوس می‌شود؛ بنابراین، بیشترین امتیاز این پرسشنامه ۱۲۶ و کمترین امتیاز آن ۱۸ می‌باشد. برای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک‌تک سؤالات آن بعد را باهم جمع نمایید. هر چه امتیاز به‌دست‌آمده در هر بعد بالاتر باشد، نشان‌دهنده نگرش مثبت فرد پاسخ‌دهنده به تغییر سازمانی خواهد بود و برعکس. نحوه توزیع سؤالات در قالب سه مؤلفه در جدول زیر قابل‌مشاهده است:

ابعاد پذیرش تغییر سازمانی شماره سؤال
نگرش عاطفی ۶-۱
نگرش شناختی ۱۲-۷
نگرش رفتاری ۱۸-۱۳

جدول ۳- ۲٫ توزیع سؤال‌های پرسشنامۀ پذیرش تغییر سازمانی به تفکیک سه مؤلفه:
۳- ۷- ۳٫ پایایی و روایی پرسشنامه
برای تعیین اعتبار پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر سازمانی از آلفای کرونباخ[۱۴۶] استفاده شد. در این پژوهش، ضریب اعتبار برای پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران ۱/۹۴ درصد و ضریب اعتبار برای شاخص مجموع نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (۸۷/۰) و برای شاخص‌های فرعی شناختی (۸۴/۰)، عاطفی (۷۲/۰) و رفتاری (۸۱/۰) به دست آمد. ضرایب به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این پرسشنامه‌ها از اعتبار و پایایی[۱۴۷] لازم برخوردار است. به‌منظور افزایش روایی[۱۴۸] پرسشنامه‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد مورداستفاده در پژوهش‌های پیشین و نظرات استادان امر در این مورد مدنظر قرارگرفته است.
۳- ۸٫ شیوه جمع‌آوری اطلاعات
۳- ۸- ۱٫ مطالعات کتابخانه‌ای
برای انجام این پژوهش پس از تصویب موضوع تحقیق به مطالعه کتب تخصصی، مقالات و مجلات علمی- پژوهشی و منابع علمی کتابخانه‌ای اقدام گردید.
۳- ۸- ۲٫ روش میدانی
برای اجرای پرسشنامه‌ها بر اساس معرفی‌نامه معاونت محترم دانشگاه ارومیه و هماهنگی با معاونت حراست اداره آموزش‌وپرورش شهرستان جلفا و پس از بررسی، مجوز لازم برای اجرای پرسشنامه‌های پژوهش در سطح مدارس صادر گردید. شیوه توزیع پرسشنامه‌ها نیز به این شکل بود که نمونه آماری متناسب در جامعه آماری تعیین گردید و سپس با حضور در سطح مدارس اقدام به توزیع پرسشنامه‌ها شده است و با مساعدت کارکنان محترم مدارس در عرض ۶ روز پرسشنامه‌ها جمع‌آوری‌شده است.
۳- ۹٫ روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری
تجزیه‌وتحلیل[۱۴۹] نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری ۲۱spss و در دو سطح توصیفی[۱۵۰] و استنباطی[۱۵۱] انجام شد. در سطح آمار توصیفی از آماره‌هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. در سطح آمار استنباطی برای تعیین میزان همبستگی بین نمرات کل مؤلفه‌های سبک‌های تفکر مدیران و مؤلفه‌های پذیرش تغییر سازمانی از تحلیل رگرسیون چندگانه[۱۵۲] استفاده گردید. از این روش زمانی استفاده می‌شود که محقق بخواهد متغیر وابسته[۱۵۳] را با استفاده از یک یا چند متغیر مستقل[۱۵۴] پیش‌بینی کند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است