پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر در کارکنان مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال ۹۳- ۹۲ انجام‌شده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری موردپژوهش تمام کارکنان مدارس متوسطه به تعداد ۲۲۰ نفر بود. بر اساس جدول مورگان تعداد ۱۵۵ نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونۀ آماری به‌صورت طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب‌ شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر با پایایی ضریب آلفای کرونباخ ۱/۹۴ درصد و پرسشنامۀ تغییر ساعتچی و کامکاری با پایایی ضریب آلفای کرونباخ ۸۷ درصد می‌باشد. پس از بررسی داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با نرم‌افزار spss21 نتایج زیر مشاهده شد: بین سبک‌های تفکر قضایی، مونارشی، آزاداندیش، محافظه‌کارانه و پذیرش تغییر کارکنان رابطه معنادار وجود دارد که در این میان سبک تفکر آزاداندیش با اثر بیشتری می‌تواند باعث تغییرپذیری کارکنان شود؛ بین سبک تفکر مونارشی و سبک تفکر جزئی با بعد نگرش عاطفی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بین سبک تفکر قضایی و سبک تفکر محافظه‌کارانه با نگرش شناختی رابطه معنادار و منفی وجود دارد؛ بین سبک تفکر آزادمنشانه با نگرش شناختی و نگرش رفتاری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بین نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر کارکنان بر اساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت، سابقه خدمت و تحصیلات) هیچ‌گونه رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.
لغات کلیدی: سبک تفکر، پذیرش تغییر، نگرش و کارکنان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱- ۱٫ مقدمه ۲
۱- ۲٫ بیان مسئله ۳
۱- ۳٫ ضرورت و اهمیت مسئله ۵
۱- ۴٫ اهداف پژوهش ۶
۱- ۴-۱٫ هدف کلی ۶
۱- ۴- ۲٫ اهداف جزئی ۶
۱- ۵٫ فرضیه‌های پژوهش ۶
۱- ۵- ۱٫ فرضیه اصلی ۶
۱- ۵- ۲٫ فرضیه‌های فرعی ۶
۱- ۶٫ تبیین متغیرها ۷
۱-۷٫ تعاریف متغیرها ۷
۱-۷-۱٫ تعریف نظری و مفهومی متغیرها ۷
۱-۷-۲ تعریف عملیاتی متغیرها ۹
۱-۸ چهارچوب فصول بعدی ۱۰
فصل دوم: پیشینه پژوهش ۱۳
۲- ۱٫ مقدمه ۱۳
بخش اول: مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲- ۲٫ تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر ۱۴
۲- ۲- ۱٫ سبک ۱۴
۲- ۲- ۲٫ تفکر ۱۵
۲- ۲- ۳٫ سبک تفکر ۱۶
۲- ۳٫ دوران تکامل سبک‌های تفکر ۱۷
۲- ۴٫ شیوه‌های تفکر ۱۸
۲- ۴- ۱٫ رویکرد شناخت محور ۱۹
۲- ۴- ۲٫ رویکرد شخصیت محور ۱۹
۲- ۴- ۳٫ رویکرد فعالیت محور ۱۹
۲- ۵٫ الگوهای تفکر ۲۰
۲- ۵- ۱٫ الگوی سبک‌های تفکر هریسون و برامسون ۲۰
۲- ۵- ۱- ۱٫ سبک ترکیبی ۲۰
۲- ۵- ۱- ۲٫ سبک ایده آلیسم ۲۱
۲- ۵- ۱- ۳٫ سبک پراگماتیسم ۲۱