برای تعیین میزان همبستگی[۱۵۵] بین هر یک از مؤلفه‌های سبک‌های تفکر مدیران با کل مؤلفه‌های پذیرش تغییر سازمانی از تحلیل واریانس چند متغیره[۱۵۶] (تحلیل مانوا[۱۵۷]) استفاده گردید. در تحلیل مانوای یک گروهی نتایج عیناً با نتایج رگرسیون یکسان است. علاوه بر آن تحلیل مانوای یک‌گروهی توان آماری[۱۵۸] و سطح معنی‌داری[۱۵۹] را به دست می‌دهد که بررسی کفایت حجم نمونه را امکان‌پذیر می‌سازد. درصورتی‌که در تحلیل رگرسیون بررسی کفایت حجم نمونه امکان‌پذیر نیست.
همچنین برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مربوط به خصوصیات دموگرافیک (جمعیت شناختی) از آزمون‌های t مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون[۱۶۰] استفاده‌شده است.
خلاصه فصل
در فصلی گذشت ابتدا در مورد روش پژوهش به‌تفصیل توضیح داده شد که تحقیق حاضر از نوع توصیفی از نوع همبستگی است. سپس به تشریح در مورد ابزارهای پژوهش، روایی و پایایی آن و کنترل‌هایی که در ابزار پژوهش و اجرای آن صورت گرفته است تا داده‌های مناسب و معتبری جمع‌آوری شود، پرداخته‌شده است که برای فرضیات این پژوهش از پرسشنامه‌هایی با پایایی ۱/۹۴% و ۸۷% استفاده‌شده است. همچنین جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزشی می‌باشد که تعداد آن‌ها ۲۲۰ نفر می‌باشد. حداقل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان[۱۶۱] ۱۳۶ نفر تخمین زده‌شده و تعداد ۱۵۵ نفر به‌عنوان نمونه ابتدا به‌صورت طبقه‌ای و سپس به‌صورت تصادفی ساده انتخاب‌شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
۴- ۱٫ مقدمه
پس از گردآوری داده‌ها مرحله‌ی جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله‌ی تجزیه‌وتحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. در این مرحله پژوهشگر با استفاده از روش‌های آماری مختلف و با تکیه‌ بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون اهداف تحقیق و ارزیابی آن‌ها مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، داده‌های جمع‌آوری‌شده، بایستی به‌طور علمی و با روش‌های آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به‌صورت اطلاعات قابل‌استفاده درآید. در این فصل به تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته‌شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری توصیف‌شده است. در پایان با استفاده از آزمون‌های آمار استنباطی به بررسی دقیق فرضیه‌ها مبادرت شده است.
۴-۲٫ توصیف ویژگی‌های دموگرافیک نمونه آماری
۴– ۲- ۱٫ جنسیت
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول و نمودار ۴-۱ ارائه‌شده است.

جنسیت فراوانی درصد
مرد
زن
۷۴
۸۱
۷/۴۷
۳/۵۲
جمع ۱۵۵ ۱۰۰

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت
نمودار ستونی ۴-۱ مربوط به توزیع فراوانی برحسب جنسیت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است