مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
 
بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۲
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۴
اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۴
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۶
مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۶
تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………….۷
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۳
قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۹)جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۹-۱) جامعه اماری…………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۹-۲) حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۱۰)خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۱) عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۱)تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲)سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۱)سنجش/ ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۲) ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۳) رویکردهای سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۴)مقیاس های سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۵) انواع مدلهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۳) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………۲۴
۲-۴)مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۴-۱)تعریف مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۴-۲)مزایای مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۴-۳)معایب مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۴-۴)فرایند مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۵) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۵-۱) پیشینه پژوهش در ایران………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۵-۲)پیشینه پژوهش در جهان………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۶) چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۷) معرفی سازمان مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………۴۵
فصل سوم: روش تحقیق