۴-۴۴) فراوانی پاسخ ها به سوال۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۱
۴-۴۵) فراوانی پاسخ ها به سوال۴۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۲
۴-۴۶) فراوانی پاسخ ها به سوال۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۳
۴-۴۷)فراوانی متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۴-۴۸)فراوانی متغیر وضوح…………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۴-۴۹) فراوانی متغیر حمایت سازمانی……………………………………………………………………………….۱۰۶
۴-۵۰) فراوانی متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۵۱) فراوانی متغیر ارزیابی……………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۵۲) فراوانی متغیر اعتبار……………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۴-۵۳) فراوانی متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………………………………۱۱۰
فهرست اشکال
 
مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………….
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
امروزه عناوینی چون سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و… از عبارتهای رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت اند و گروههای مختلفی از افراد به دنبال شناسایی و معرفی ویژگی های این قبیل سازمانها هستند. سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیتهای کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی، به نتایجی بهتراز سازمانهای همتراز دست مییابد. مسلماً سازمانها برای
متعالی شدن و رسیدن به سازمانی با عملکرد بالا، نیازمند طرحریزی و عملیاتی کردن برنامه های ساختاریافته هستند (عقیلی و همکاران،۱۳۸۹)
در فصل حاضر محقق پس از بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق به معرفی اهداف تحقیق، مدل مفهومی، فرضیات پژوهش و سپس روش تحقیق می پردازد و جامعه اماری مورد مطالعه را تشریح می نماید. در پایان به صورت خلاصه واژگان کلیدی تحقیق تشریح می شود.
 
بیان مساله تحقیق:
ارتقاء عملکرد کارکنان هدفی است که مدیران اجرایی همواره تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دست‌یابی به آن را دریابند. (پات و احمدیان،۱۳۷۸) این اصطلاح کارکنان را به منزله شرکایی در نظر می‌گیرد که از طریق عملکرد مطلوب، ضریب موفقیت برنامه‌های سازمان را برای دستیابی به موفقیت ارتقا می‌دهند (پاپاسولومو و دوکاکیس، ۲۰۰۲). بر اساس این رویکرد، عملکرد مطلوب نیروهای انسانی تحت تأثیر دامنه‌ای گسترده‌ از متغیرهایی مانند چگونگی سازمان‌دهی، روش تصمیم‌گیری، ارزیابی عملکرد، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری قرار دارد ( نمانیخ و کلر، ۲۰۰۷).
بی شک عملکرد هر سازمان بعنوان ماحصل تمامی نهاده های آن همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است ومدیران برای سنجش موثر بودن فعالیتهای سازمان نیازمند شناسایی عوامل موثر بر عملکرد هستند (مارتین،۱۹۹۸) در بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحقیقات فراوانی انجام شده است و عوامل بسیار زیادی نیز در این راستا معرفی شده اند؛ هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخشی را از میان بقیه برگزیده اند: توانایی[۱]، درک[۲]، حمایت سازمانی[۳]،انگیزه[۴]، سازش محیطی[۵]، اعتبار[۶] و بازخورد[۷]. آنها این مدل (ACHIEVE) را به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و ارائه راهبردهایی برای تغییر و حل این مشکلات طرح ریزی کردند (حجازی، ۱۳۸۴)
اهمیت عملکرد بویژه در بخش دولتی بیشتر آشکار می شود. عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.( همان)
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با هدف اعمال نظارت‌های مالی بر هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، یکی از دو معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی است که لزوم توجه به عملکرد و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد آن می تواند باعث افزایش موفقیت این سازمان در دستیابی به اهداف خود شود و این امر تاثیر زیادی بر سازمانهای تحت نظارت ان نیز می گذارد لذا؛ این پژوهش در پی آنست که عوامل مؤثر بر عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه را با استفاده از مدل هفت عامل عملکرد هرسی و گلداسمیت، بررسی نماید.
 
اهداف تحقیق
۱-۲-۱) هدف اصلی:
بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان شاغل در معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور دارایی با استفاده از مدل ACHIEVE
۱-۲-۲) اهداف فرعی:
تعیین تاثیر توانایی کارکنان بر عملکرد

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

تعیین تاثیردرک کارکنان از وظیفه سازمانی بر عملکرد
تعیین تاثیر حمایت سازمانی از کارکنان بر عملکرد
تعیین تاثیر انگیزش و تمایل کارکنان بر عملکرد
تعیین تاثیر ارزیابی بر عملکرد
تعیین تاثیر اعتبار بر عملکرد
تعیین تاثیر تناسب عوامل محیطی بر عملکرد
بیان اهمیت انجام تحقیق:
هر سازمانی با توجه به رسالت خود در ارتباط با نیروی انسانی در سطوح مختلف، تنوع مشاغل و روابط استخدامی، از پیچیدگی بالایی برخوردار است که شناخت و توجه نسبت به سطح نیازها و میزان انگیزه فعالیت آن ها با تفاوت های موجود، اثرات قابل توجهی بر سیاست های نیروی انسانی، سطح رضایت مندی، عملکرد و موفقیت خواهد د اشت(هرسی و بلانچارد،۱۳۷۴)