-۴) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چندمرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه‌ی برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرآیندها، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه‌ی تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش به‌سزایی در استنباط‌ها و تعمیم‌های بعدی دارند (خاکی، ۱۳۸۶: ۳۰۵).
در این فصل به کنکاش یافته های تحقیق پرداخته و داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده را مورد تحلیل قرار داده ایم. در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روشهای مناسب آماری ( با توجه به نوع تحقیق و فرضیات و روشهای جمع آوری اطلاعات ) به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می‌گیرد. در تحقیق حاضر از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت‌شناسی نمونه آماری استفاده شده است. شناخت ویژگی های جمعیت‌شناسی (دموگرافیک) جامعه و نمونه آماری مورد بررسی در تحقیق می‌تواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در تحقیق مبنایی را برای تحلیلهای آینده در اختیار او قرار دهد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش پس از انجام تست K-S ، از آزمون دوجمله ای بهره گرفته می شود. این آزمون این امکان را فراهم می‌آورد تا با لحاظ کردن سطح خطای (۰۵/۰= )، بتوان معنی‌دار بودن فرضیات آزمون را مورد بررسی قرار داد. همچنین این در این تحقیق از نرم ‌افزار آماری SPSS استفاده شده است.
۴-۲) آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی وضعیت توزیع نمونه آماری از لحاظ متغیرهای جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه کار پرداخته می‌شود.
۴-۲-۱) جدول فراوانی و نمودار دایره ای متغیر جنسیت
جدول ۴- ۱ جدول فراوانی جنسیت

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
زن ۱۰۸ ۷/۵۱
مرد ۱۰۱ ۳/۴۸
کل ۲۰۹ ۰۰/۱۰۰

همان طوری که در جدول فوق مشاهده می‌شود ۳/۴۸ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۷/۵۱ درصد زن میباشند. نمودار دایرهای مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان در ذیل ارائه گردیده است
نمودار ۴- ۱ نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
 
 
جدول فراوانی و نمودار دایره ای متغیر سن
جدول ۴- ۲ جدول فراونی سن پاسخ‌دهندگان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir