پیشرفت در بهره‏وری (سرمایه، منابع)
استعداد بازار (اندازه، کشش)
۳-عوامل منابع
وجود منابع مواد اولیه و انرژی
وجود منابع مالی
وجود نیروی انسانی ماهر
۴-عوامل محیطی
تأثیر بر محیط فیزیکی (هوا، آب، خاک)
تأثیر بر شرایط زندگی ( آسایش، سروصدا)
تأثیر بر زندگی ( ایمنی، سلامتی)
۵-عوامل جمعیتی
رشد جمعیت (نرخ رشد، امید به زندگی)
سطح آموزش و پرورش (نرخ بی‏سوادی)
ویژگی‏های نیروی کار (بیکاری ساختاری)
۶-عوامل اجتماعی– فرهنگی
تأثیر بر فرد (زندگی شخصی)
تأثیر بر روی جامعه (ارزش‏ها)
قابلیت سازگاری با فرهنگ موجود
۷-عوامل سیاسی- قضایی
قابلیت سازگاری با نهادها و سیاست‏ها (مانهاتان[۲۶]، ۱۹۸۹).
۲-۱-۳۳ روش‏های ارزیابی سطح تکنولوژی
در یک دسته‏بندی کلی هر نوع ارزیابی تکنولوژی در یکی از دسته‏های پنج‏گانه زیر قرار می‏گیرد:
الف) ارزیابی محتوای تکنولوژی در سطح شرکت، بخش یا ملی؛
ب) ارزیابی فضای تکنولوژی دو سطح شرکت، رشته، بخش یا ملی؛
ج) ارزیابی موقعیت تکنولوژی در سطح رشته یا زیر بخش‏های فعالیت؛
د) ارزیابی توانایی‏های تکنولوژی در سطح بخش یا کلان؛
هـ) ارزیابی نیازهای تکنولوژی در سطح بخش یا ملی؛
ارزیابی‏ها از نوع (ب) و (ج) یعنی ارزیابی فضای تکنولوژی و نیز ارزیابی موقعیت تکنولوژی در مقایسه دو کارخانه یا تکنولوژی مشابه که در دو کشور متفاوت مورد استفاده قرار می‏گیرد و مرتبط با موضوع مدیریت انتقال تکنولوژی است.
ارزیابی از نوع (د) و (ه) یعنی ارزیابی توانایی‏های تکنولوژی در سطح بخش، کلان و یا ملی مطرح است و در مقایسه ارزیابی شرکت‏ها و بنگاه‏ها از آن استفاده نشده است.
ارزیابی از نوع (الف) یعنی ارزیابی محتوای تکنولوژی در سطح بنگاه، بخش و یا ملی به نحو مشخص بر جنبه‏های گوناگون تکنولوژی تمرکز می‏یابد و روشی است برای ارزیابی اجزاء گوناگون تکنولوژی و نیز اثرات کلی تکنولوژی (کوئین[۲۷]،۱۹۸۷).
روش‏های زیادی برای ارزیابی تکنولوژی وجود دارد که هر روش با توجه به دیدگاه خاصی تنظیم گردیده است، در اینجا به ذکر تعدادی از این روش‏ها می‏پردازیم:
۲-۱-۳۳-۱ روش تحلیل پوششی داده‏ها[۲۸]
مدل تحلیل پوششی داده‏ها به وسیله چارنز، کوپر و رودز در سال ۱۹۷۸ معرفی گردید. این روش تعمیم یافته روش دو نهاده‏ای و یک ستاده‏ای فارل[۲۹] به سیستم‏های با نهاده‏های چندگانه و ستاده‏های چندگانه است و در حال حاضر به صورت فزاینده‏ای برای ارزیابی کارایی مؤسسات دولتی یا غیر دولتی که شامل مجموعه‏ای از واحدها یا شعب شبیه هم هستند، مورد استفاده قرار می‏گیرند و به عنوان یک ابزار فوری و کارآمد مطرح است.
تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) اندازه‏ای از کارایی یک واحد تصمیم‏گیری (DMU) در مقایسه با واحدهای تصمیم‏گیری که ستاده‏های مشابه را با نهاده‏های مشابه تولید می‏کنند، به دست می‏دهد. این واحدها می‏توانند شعب یک بانک، مدارس، دانشگاه‏ها، بیمارستان‏ها، پالایشگاه‏ها، شعب شرکت‏های بیمه، نیروگاه برق، ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه و یا کارخانجات مشابه باشد. بنگر و موری ( ۱۹۹۶) مدلی از (DEA) در ارزیابی ۸۹ واحد مبنای مقایسه واحدهای در حالت برخورداری از تکنولوژی Postirian و عدم برخورداری از این تکنولوژی به کار برده‏اند و در نتیجه اثر وجود تکنولوژی را در به کارگیری کمتر منابع برای به دست آوردن خروجی‏ها محاسبه و ارزیابی کرده‏اند. مدلی از DEA که توسط آنها استفاده شده است، به صورت زیر می‏باشد:
در این مدل y1f محصول شماره یکم احد i ام و y2j محصول شماره دوم j ام و xf نهاده واحد j ام است.
وجود تکنولوژی Postirian با wj=1 مشخص می‏شود، تعداد واحدهای تصمیم‏گیری ۸۹ تا است (رستمی‏نمین، ۱۳۸۶).
۲-۱-۳۳-۲ روش ارزیابی تناسب فناوری
هدف از ایجاد این مدل تعیین و شناخت فرصت‏های موجود در شرکت‏ها برای انتخاب جذب و اجرای تکنولوژی جدید بوده و به مدیران امکان ارزیابی تناسب تکنولوژی و تعیین فعالیت‏ها و خط‏مشی‏های آینده را می‏دهد.در این مدل سطح تکنولوژی از سه بعد مورد ارزیابی قرار می‏گیرد:
-بعد اول بررسی اولویت‏های شرکت است. در این مرحله اولویت‏های شرکت در جلسات بحث و گفتگو توسط کارشناسان تعیین می‏شود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.