۲- ۱ – ۲۳ سطوح تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲- ۱ – ۲۴ تکنولوژی مناسب……………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲- ۱ – ۲۵ انتخاب تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲- ۱ – ۲۶ انگیزه‏های خرید تکنولوژی…………………………………………… ……………………………………………………………….۴۳
۲- ۱ – ۲۷ انگیزه‏های فروش تکنولوژی…………………………………………. ……………………………………………………………….۴۴
۲- ۱ – ۲۸ تکنولوژی صادراتی…………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲- ۱ – ۲۸ – ۱ صنعتی……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲ – ۱ – ۲۸ – ۲ قرارداد ساخت………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲- ۱ – ۲۸ – ۳ خدمات دیگر…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲- ۱ – ۲۹ سازگاری تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲- ۱ – ۳۰ جذب تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲- ۱ – ۳۱ انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲ – ۱ – ۳۲ هدف‏های عمده ارزیابی تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه………………. ……………………………………….۴۹
۲ – ۱ – ۳۳ روش‏های ارزیابی سطح تکنولوژی……………………………………………………….. ……………………………………….۵۲
۲- ۱ – ۳۳ – ۱ روش تحلیل پوششی داده‏ها……………………………………………………………. ……………………………………….۵۳
۲ – ۱ – ۳۳ – ۲ روش ارزیابی تناسب فناوری……………………………………………………………………………………………………۵۴
۲- ۱ – ۳۳ – ۳ روش اطلس تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲ – ۱ – ۳۳ – ۴ روش زلنی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۲- ۱ – ۳۳ – ۵ روش خبرگان آمریکا………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۲ – ۱ – ۳۳ – ۶ روش ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….۶۳
۲- ۱ – ۳۳ – ۷ روش پورتر…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۲- ۱ – ۳۳ – ۸ روش تجزیه و تحلیل استراتژیک……………………………………………………………………………………………….۶۶
۲- ۱ – ۳۳ – ۹ روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP……………………………………………………………………………………67
۲- ۱ – ۳۳ – ۱۰ عدد تلفیقی از روش تحلیل پوششی داده‏ها و روش اطلس تکنولوژی………….. ……………………………..۶۹
۲ – ۱ – ۳۴ مدیریت تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۲- ۱ – ۳۵ مدیریت توسعه تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۲- ۱ – ۳۶ خوداتکایی تکنولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۲- ۱ – ۳۷ وابستگی تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۲- ۱ – ۳۸ مروری بر ابعاد مختلف کاربست تکنولوژی در صنایع پتروشیمی ایران…………………………………………………..۷۴
۲- ۱ – ۳۹ مقایسه توسعه تکنولوژی سابیک عربستان با صنایع پتروشیمی ایران………………………………………………………۷۹
۲- ۲ آشنایی با صنعت پتروشیمی………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۲- ۲ – ۱ اهمیت پتروشیمی……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۲- ۲ – ۳ آشنایی با واحدهای مختلف صنایع پتروشیمی………………………………………………………………………………………۸۴
۲- ۲ – ۴ صنعت پتروشیمی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۲- ۲ – ۵ جایگاه جهانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی………………………………………………………………………………………..۹۴
۲- ۲ – ۶ تولیدات مجتمع‏های پتروشیمی…………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۲- ۲ – ۷ استراتژی صنعت پتروشیمی در ایران…………………………………………………………………………………………………..۹۶
۲- ۲ – ۸ بازنگری در سند چشم‏انداز پتروشیمی…………………………………………………………………………………………………۶۹
۲- ۲ – ۹ دورنمای جهت‏گیری صنعت پتروشیمی ایران……………………………………………………………………………………….۹۸