۲- ۲ – ۱۰ چشم‏انداز صنعت پتروشیمی تا سال ۱۳۹۴ (پایان برنامه پنجم توسعه)…………………………………………………۱۰۰
۲ – ۳ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
فصل سوم: روش‏شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۳- ۳ روش گردآوری داده‏ها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۳ – ۴ چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۳- ۵ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۳- ۶ مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۳- ۷ جامعه آمار……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۳- ۸ نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۳ – ۹ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۳- ۱۰ پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۳- ۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
فصل چهارم: یافته‏های تحقیق
۴-۱ آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
۴-۲ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵- ۲ جمع‏بندی یافته‏های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵ – ۲ – ۱ نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵- ۲ – ۲ نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵- ۲ – ۲ – ۱ نتیجه فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵- ۲ – ۲ – ۲ نتیجه فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۵ – ۲ – ۲ – ۳ نتیجه فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵ – ۲ – ۲ – ۴ نتیجه فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۵- ۳ مقایسه نتایج با یافته‏های دیگران……………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۵- ۴ محدودیت‏های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۵ – ۴ – ۱ محدودیت‏های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………۹۷
۵- ۴ – ۲ محدودیت‏های خارج از اختیار پژوهشگر…………………………………………………………………………………………….۹۷
۵- ۵ پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….۹۷
۵- ۵ – ۱ پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….۹۷
۵- ۵ – ۲ پیشنهادات بر اساس فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………۹۸
۵ – ۵ – ۳ پیشنهادات بر اساس فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………….۹۸
۵- ۵ – ۴ پیشنهادات بر اساس فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………..۹۸
۵- ۶ پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.