کاربرد نتایج ۱۲
قلمرو تحقیق ۱۳
تعاریف نظری واژه ها ۱۴
تعریف عملیاتی واژه ها و متغیرهای تحقیق ۱۵
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول : مدیریت منابع انسانی
عکس مرتبط با منابع انسانی
مقدمه ۱۹
تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی ۲۰
تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران ۲۳
تعاریف مدیریت منابع انسانی ۲۴
فلسفه مدیریت منابع انسانی ۲۶
نگرش فرایندی به مدیریت منابع انسانی ۲۶
اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمانها ۲۷
عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی ۲۹
ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی ۲۹
مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۲۹
ماهیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۳۰
ماهیت تعهد محوری مدیریت منابع انسانی ۳۱
کارکنان به عنوان «سرمایه انسانی» ۳۲
مدیریت منابع انسانی به عنوان فعالیت مدیریت- محور ۳۳
اهداف مدیریت منابع انسانی ۳۴
استراتژی منابع انسانی ۳۵
مکاتب توسعه استراتژی ۳۶
فعالیت ها و نقش های مدیریت منابع انسانی ۳۶
فعالیت ها وظایف ۳۷
نقش های مدیریت منابع انسانی ۳۸
سیستم اطلاعات منابع انسانی ۴۱
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ۴۲
عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی ۴۳
مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان ۴۴
الگو های توانمند سازی ۴۵
مکتب روابط انسانی ۴۹
مقایسه مدل های تدوین استراتژی منابع انسانی ۵۰
مدل جنبه های سخت ونرم ۵۲
مدل چارچوب مدیریت منابع انسانی هاروارد ۵۳
مدل کاربرد تئوری سیستم در مدیریت منابع انسانی ۵۵
مدل ذینفع ها ۵۵
مدل نظام منابع انسانی بر اساس کارکرد های منابع انسانی ۵۷
جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی ۵۸
حسابداری منابع انسانی ۵۹
حسابداری
موضوعات پرسنلی در منابع انسانی ۶۳
آینده مدیریت منابع انسانی ۶۶
نقش درحال تغییرمنابع انسانی ۶۸
چالش ها ۶۹
نقش منابع انسانی درمسئولیت اجتماعی ۷۲
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بخش دوم عملکرد
مقدمه ۷۶
تعریف مدیریت عملکرد ۷۷
هدف مدیریت عملکرد ۸۰
موضوعات مهم در مدیریت عملکرد ۸۱
فرایند مدیریت عملکرد ۸۳
عوامل تاثیرگزاردراجرا وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد ۸۴
مزایا ومعایب ۸۵
بهره وری ۸۹
اصول مدیریت بهره وری ۹۰
ارتباط ارزیابی عملکردومدیریت عملکرد ۹۱
ارزیابی عملکرد ۹۲
هدف نهایی ارزیابی عملکرد ۹۳
روش های ارزیابی عملکرد ۹۴
ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد ۹۶
شاخص های ارزیابی فردی ۹۷
نسبت های مالی الزام آور برای سیستم بانکی ۹۸
شاخص های کملز از عملکردمالی ۹۹
بخش سوم رابطه مدیریت منابع انسانی وعملکرد
مقدمه ۱۰۲
ارزیابی عملکرد در مجموعه منابع انسانی ۱۰۳
چراشاخص های کلیدی عملکرد بکار می بریم؟ ۱۰۷
شاخص های کلیدی عملکرد ۱۰۸
چگونگی تاثیرگزاری مفاهیم ۱۱۰
بخش چهارم سوابق تحقیق
تحقیقات فارسی ۱۱۳
تحقیقات خارجی ۱۱۶
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ۱۲۰
روش تحقیق ۱۲۰
جامعه آماری ۱۲۱

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *