۲-۱-۹٫ انگیزه پیشرفت در یادگیری
۲-۱-۱۰٫انگیزه یا انگیزش
اصطلاح انگیزه، اغلب با انگیزش مترادف به کار می‏رود. با این حال، می‏توان انگیزه را حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتاری معیّن می‏شود تعریف کرد. به دیگر سخن، انگیزه اصطلاحی دقیق‏تر از انگیزش است. انگیزش عمل کلی مولد رفتار به شمار می‏رود، اما انگیزه حالت اختصاصی رفتار خاص است(سیف،۱۳۸۷).
مورای۳( ۱۳۵۴) بیان می کندکه روانشناسان، انگیزش را عامل درونی میدانندکه رفتار شخص را تحریک میکند و در جهت معین سوق میدهد و آن را هماهنگ میسازد. این نکته نیز مورد اتفاق است که انگیزه، سازهای است که به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری نیست، ولی وجود آن از رفتار شخص استنباط میشود(بک۴، ۱۹۸۳، نقل از زارع،۱۳۷۳).
_________________
۱-Watts
۲-Weening
۳-Murray
۴-Beck
” انگیزش را می‏توان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد”( سیف،۱۳۸۲ :۳۵۷). به زبان ساده، انگیزش چیزی است که فرد را به پیش رفتن وا می‏دارد، در حال پیش رفتن نگه می‏دارد و تعیین می‏کند که به کجا باید رفت( اسلاوین۱،۲۰۰۶، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).
۲-۱-۱۱٫ انگیزه پیشرفت
یکی از نیازهایی که پژوهش‏های بسیاری را به خود اختصاص داده، نیاز به پیشرفت یا انگیزه پیشرفت است.گیج و برلاینر انگیزه پیشرفت را به صورت میل یا علاقه به کامیابی کلی یا کامیابی در زمینه فعالیت خاص تعریف کرده‏اند( سیف ،۱۳۸۲ : ۳۵۷ ).
روبینز۲(۱۹۹۳) انگیزه پیشرفت را سائقی برای پیشی گرفتن بر دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه ملاک های مشخص و تلاش جهت کسب موفقیت می داند و معتقد است کسی که دارای انگیزه پیشرفت است این تمایل را دارد که کارش را به خوبی انجام دهد و به صورت خود جوش به ارزیابی عملکرد خود بپردازد(سیف ،۱۳۷۹).کورمن۳(۱۹۷۷) انگیزه پیشرفت را عبارت از آرزو برای پیشی گرفتن در یک رفتار ویژه می داند که آن رفتار ویژه به صورت ملاک یا معیار در آمده باشد(محمد زاده،۱۳۸۴).
اسلاوین(۲۰۰۶، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵) انگیزه پیشرفت را میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت هایی می داند که موفقیت در آن ها به کوشش وتوانایی شخصی وابسته است.
مورای (۱۳۵۴) نیاز به پیشرفت را به عنوان تمایل به غلبه بر موانع و مشکلات، کسب قدرت و سعی در
انجام کارهای مشکل تعریف می کند( بک ، ۱۹۸۳، نقل از زارع ،۱۳۷۳).
پژوهش‏ها نشان داده‏اندکه افراد از لحاظ این نیاز با هم تفاوت بسیاری دارند. بعضی افراد دارای انگیزه سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود، برای کسب پیروزی به سختی می کوشند بعضی دیگر انگیزه چندانی به پیشرفت و پیروزی ندارند و از ترس شکست، آماده خطرکردن برای کامیابی نیستند( سیف ، ۱۳۸۲ : ۳۵۷). وقتی که افراد با معیارهای برتری مواجه می شوند، واکنش های هیجانی آنها فرق می کند. افراد دارای نیاز پیشرفت زیاد، عموماً با هیجان های گرایشی مثل امید، غرور و خشنودی پیش بینانه پاسخ می دهند. افراد دارای نیاز پیشرفت کم، عموماً با هیجان های
________________
۱-Slavin
۲- Rubins
۳-Corman
اجتنابی مثل اضطراب، حالت تدافعی و ترس از شکست پاسخ می دهند(کوپر۱،۱۹۸۳، نقل از محمد زاده،۱۳۸۴).کسب موفقیت در تکالیف آسان برای افراد دارای انگیزش پیشرفت لذت بخش نیست، بلکه کسب توفیق در تکالیف چالش انگیز برای این افراد مهم و افتخار آمیز است. همچنین انجام تکالیف بسیار دشوار نیز مورد علاقه افراد دارای انگیزه پیشرفت سطح بالا قرار نمی گیرد. علت آن است که انجام تکالیف خیلی ساده افتخاری نصیب فرد نمی کند و تکالیف بسیار دشوار معمولاً به شکست منجر می شوند، و این نیز افتخاری نصیب فرد نمی سازد( سیف،۱۳۸۷ :۲۳۸).
افراد با انگیزه پیشرفت بالا در تکالیف نسبتاً دشوار در صورت مواجه شدن با دشواری و شکست، استقامت بیشتری به خرج می دهند و برای موفقیت ها و شکست ها، به جای این که به دنبال کمک یا توصیه دیگران باشند، مسئولیت شخصی می پذیرند(وینر۲، ۱۹۸۰).
۲-۱-۱۲٫الگوی اتکینسون
جان اتکینسون(۱۹۵۷،۱۹۶۴) معتقد بود که نیاز پیشرفت فقط تا اندازه ای رفتار پیشرفت را پیش بینی می کند. رفتار پیشرفت نه تنها به نیاز پیشرفت فرد بستگی دارد بلکه به احتمال موفقیت او در تکلیف و ارزش تشویق که او برای موفق شدن در آن تکلیف قائل است نیز وابسته است. از نظر اتکینسون احتمال موفقیت و ارزش تشویقی برای موفق شدن به صورت موقعیت تعیین می شود ، یعنی برخی تکلیف ها احتمال موفقیت زیاد دارند، در حالی که احتمال موفقیت تکالیف دیگر کم است. ضمناً برخی تکلیف ها نسبت به تکالیف دیگر برای موفقیت مشوق بیشتری عرضه میکنند(محمد زاده،۱۳۸۴).
۲-۱-۱۳٫ نظریه مک کللند
طبق نظریه مک کللند، اتکینسون، کلارک و لوول (۱۹۵۳) انگیزه پیشرفت از آرزوهای فزاینده کودک ناشی می شود. وقتی کودکی با یک موقعیت جدید پیشرفت مثل یک معمای علمی برخورد می کند، هیچ انتظاری از توانایی خود برای حل آن ندارد. اگر این معما آن قدر مشکل نباشد و او بتواند به طور صحیح آن را حل کند او به زودی آرزوهای خاصی پیدا می کند و از این آرزوها لذت می برد. مک کللند و همکارانش متوجه شدند که ظاهراً می توان انگیزه پیشرفت را آموخت و این انگیزه منحصراً و فقط در طی تجربه های دوران کودکی فرد کسب نمی شود(محمد زاده،۱۳۸۴).
به همین دلیل مک کللند (۱۹۶۵) اعتقاد داشت که انگیزه پیشرفت خصوصیتی است که می شود به
________________
۱-Cooper
۲-Weiner
وسیله آموزش آن را افزایش داد و تعلیم و تربیت، محیط خانوادگی و اجتماعی در تکوین آن نقش اساسی دارند. بر این اساس به نظر وی انگیزه پیشرفت یک خصوصیت ارثی نیست.
از نظر اسلاوین (۲۰۰۶، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵) موفقیت، اشتیاق برای موفقیت بیشتر را سبب می شود که این به نوبه خود موفقیت رابه دنبال می آورد.
۲-۱-۱۴٫ نقش انگیزش در یادگیری
درباره یادگیری شرایط بسیاری مطرح شده است. برخی از آنها، که بیشتر مورد توجه هستند، عبارتند از: شخصیت و توانایی‏های دانش‏آموز، آمادگی، انگیزه، تجارب گذشته، موقعیت و محیط یادگیری، روش تدریس، تأثیر تمرین و تکرار، خصوصیات تکالیف خاص یادگیری، مشوق‏ها و انگیزش،که در میان همه عوامل مؤثر بر یادگیری، اهمیت بیشتری دارد، تا آنجا که گفته شده است، سه عامل مهم در یادگیری عبارتند از: ۱- انگیزش،۲- انگیزش، ۳- انگیزش( شعاری نژاد، ۱۳۷۸).
در این زمینه آزوبل می‏نویسد: بین انگیزش و یادگیری رابطه دوسویه است، نه یک سویه، لزومی ندارد که فعالیت‏های یادگیری را به تعویق اندازیم تا اینکه علایق و انگیزه‏ها رشد یابند. اغلب بهترین راه برای آموزش به دانش‏آموز بدون انگیزش این است که حالت انگیزشی او به طور موقت نادیده گرفته شود و تا آنجا که ممکن است به طور مؤثر به او آموزش داده شود(گانیه۱، ۱۳۷۳).
“در واقع انگیزش موتور محرک تلاش و فعالیت برای یادگیری است. انگیزش میزان یادگیری دانش آموزان را به حد اکثر میرساند”( کریمی، ۱۳۸۵، نقل از موسوی نسب،۱۳۸۸).
۲-۱-۱۵٫ خود کار آمدی
در بین افکار خود ارجاعی که بر، انگیزه ، احساس و عملکرد انسان ها تاثیر می گذارند، اثر هیچ چیزی فراگیرتر از قضاوت افراد در مورد کارآمدی آنها نمی باشد(بندورا، ۱۹۹۷، نقل از پروین و جان۲، ۱۹۹۹). تاثیر انگیزشی خودکارآمدی می تواند چشمگیر باشد. وقتی ادراک از کارآمدی افراد بالا باشددر فعالیت هایی شرکت خواهندکردکه توسعه مهارت ها و قابلیت های آنان را تسریع کند( شولتز وشولتز، ۲۰۰۵، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۷).
_______________
۱-Gagne
۲-Pervin & John

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است