۴-Yee & Eccles
۵-Pintrich , Rosser & De Groot
پاجارس۱(۱۹۹۷) در پژوهشی دیگر با عنوان مسیر رایج در تحقیقات خودکارآمدی، نشان دادکه خودکارآمدی همچون توانایی ذهنی عمومی، تأثیراتی مستقیم و نیرومند بر پیشرفت تحصیلی دارد.
لای و چان۲(۲۰۰۵ ) در پژوهشی مدلی ساختاری از تصورات یادگیری، انگیزه پیشرفت و راهبردهای یادگیری دانشجویان تربیت معلم هنک کنگ را مورد بررسی قرار دادند.
مطالعه بر روی ۲۵۱ دانشجو ی جدید الورود تربیت معلم در هنک کنگ انجام شد. تحلیل بوسیله آزمایش مدلی ساختاری بر روی مقوله های انتخابی تصورات یاد گیری( یادگیری بصورت افزایش اطلاعات و یادگیری به عنوان یک کارکاملاً شخصی) انگیزه موفقیت وابسته به فرهنگ و راهبرد های یادگیری انجام شد. نتایج، تناسب رضایت بخش خوبی بین شاخص و مدل پیشنهادی را نشان داد. همچنین نشان داد یادگیر ی بصورت افزایش در اطلاعات، قطعی بود و بطور معنا داری به انگیزش موفقیت وابسته به فرهنگ، راهبردهای عمیق و راهبردهای سطحی ارتباط داشت.
پژوهش دان لپ۳(۲۰۰۵ ) با عنوان مشکلات اساسی یادگیری و خودکارآمدی، این موضوع را مورد بررسی قرار داد که چگونه یک دوره کار گروه آموزشی دانشجویان را برای یک شغل خاص آماده می کند؟ این مطالعه برروی ۳۱ دانشجوی کامپیوتر مهندسی نرم افزار دوره لیسانس در مدت ۱۶ هفته در نیمسال تحصیلی نهایی شان قبل از فارغ التحصیلی انجام شد.آموزش ها با استفاده از استراتژی های آموزشی خاص یعنی استفاده از مسائل اصلی و معتبر برای تمرین، همکاری با دیگران و بازتاب این همکاری ها برگزار شد. نتایج نشان داد همه مواد ارائه شده مانند یک کاتالیزور برای بهبود خودکارآمدی دانشجویان عمل کرد.
ابوبکر۴(۲۰۱۰) ارتباط بین انگیزه پیشرفت، نگرش و کارآیی تحصیلی دانشجویان دانشگاهی در مالزی را مورد بررسی قرارداد. طرح پژوهش به کار رفته یک همبستگی توصیفی بود. اطلاعات بوسیله پرسشنامه خودگزارش دهی بر روی نمونه ای که به روش خوشه ای انتخاب شدند و بر اساس استعداد های مختلف رشته های دانشگاهی استوار بود جمع آوری شد.پاسخ دهنده ها ۱۴۸۴ دانشجو از دانشگاهی محلی(۱۱۰۲ زن و۳۸۲ مرد) بودند که در رشته های علوم انسانی،کشاورزی، علوم طبیعی، صنعت و مهندسی برنامه ریزی تحصیل می کردند. نتایج همبستگی معنی دار مثبتی (r = ۰٫۵۳) و
__________________
۱- Pajares
۲-Lai & Chan
۳- Dunlap
۴-Abu Bakar
p < .۰۰۱) ) بین نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری و انگیزه پیشرفت و همچنین بین نگرش آن ها
و پیشرفت تحصیلی(r = ۰٫۱۶, p < .۰۰۱) نشان داد.
اما رابطه کم و منفی (r = -.۰۳۸, p > .۰۵) بین انگیزه پیشرفت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی شان مشاهده شد.
گیو۱ و همکاران(۲۰۱۰ ) به بررسی رابطه بین خودکارآمدی ۶۷ معلم ابتدایی، کیفیت کلاس (حمایت آموزشی و عاطفی) و پیشرفت ۳۲۸ دانش آموز در نوشتن آگاهانه و دانش لغات در طول یک سال تحصیلی در امریکا پرداختند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی معلمان و کیفیت کلاس پیش بینی کننده مهم و مثبت پیشرفت دانش آموزان در نوشتن آگاهانه بود، اما در آگاهی لغات پیش بینی کننده نبود. همچنین نتایج نشان داد که داشتن تجربه بیشتر در مدارس ابتدایی، به طور منفی با خود کارآمدی معلم مرتبط است. اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد اما این نتیجه ممکن است منعکس کننده شرایطی باشد که معلمان با تجربه ممکن است احساس کنند که آگاهی های کمتری در مورد رویکرد های جاری و جدید نسبت به تدریس دارند.
با توجه به اینکه در مواردی نتایج مطالعات انجام شده در مورد آموزش مهارت های یادداشت برداری نشانگر عدم وجود همبستگی مثبت بین آموزش این مهارت ها و موفقیت دانش آموزان است، هنوز پرسش های بسیاری بدون جواب باقی مانده است. همه محققانی که در بالا ذکر شده پیشنهاد کرده اند که باید برای تعیین این که آیا آموزش استراتژی های یادداشت برداری می تواند موفقیت دانش آموزان و دانشجویان را افزایش دهد تحقیقات بیشتری روی این موضوع انجام شود.
__________
۱-Guo
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
در این فصل شرح کاملی از روش پژوهش ارائه می گردد.
یکی از ویژگی های فطری انسان ها کنجکاوی است، به طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسان در گرو رشد و شکوفایی همین ویژگی انسان است، زیرا می تواند به علت یا علل بسیاری از پدیده ها پی ببرد و یا راه حل مناسبی برای بسیاری از مسائل ومشکلات خود بیابد. تلاش برای آگاهی از مجهولات و حل مشکلات از بدو خلقت انسان وجود داشته و در هر زمان با توجه به میزان پیشرفت علوم توانسته قدمی را در جوابگویی به سؤالات مطرح شده به جلو بردارند. یکی از راه های برآورده ساختن این حس( کنجکاوی ) تحقیق منظم واصولی است(رمضانی، ۱۳۷۸).
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم چه روشی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد(نادری، سیف نراقی،۱۳۸۴). “روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبرو نظام یافته ای برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است”( عزتی، ۱۳۷۶، نقل ازخاکی، ۱۳۸۸: ۲۰۱).
این فصل شامل روش تحقیق، داده های مورد نیاز، متغیرها، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، شیوه جمع آوری داده ها، ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
۳-۱٫ روش تحقیق
پژوهش حاضر به این دلیل که محقق در جستجوی مشخص کردن تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان بود، به روش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد.
درتحقیق آزمایشی، متغیر مستقل دستکاری می شود تا تأثیرآن برمتغیر وابسته مشاهده گردد. در طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب می شوند و درگروه های مختلف جایگزین می شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل،آزمودنی های اتنخاب شده درهردو گروه به وسیله پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار می گیرند. نقش پیش آزمون در این طرح، اعمال کنترل و مقایسه است و بعد از اجرای متغیر مستقل از آزمودنی ها پس آزمون می گیریم تا تأثیر متغیر مستقل را برمتغیر وابسته مشاهده کنیم(دلاور،۱۴۲،۱۳۸۷).
در این پژوهش پس از تهیه پرسشنامه های مربوطه به کلاس هایی که در نمونه به دست آمده بود دو بار مراجعه شد، یک بار قبل از اجرای کارگاه های آموزشی(پیش آزمون) و دیگری بعد از اجرای کارگاه های آموزشی( پس آزمون) و از دانشجویان تقاضا شد که به پرسشنامه های مربوطه پاسخ گویند. همچنین پس ازتوزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در پیش آزمون، ۷ جلسه کارگاه آموزشی در مورد نمونه های گروه آزمایش اجرا گردید
۳-۲٫ داده های مورد نیاز متناسب با فرضیه های تحقیق
الف) نمرات مربوط به انگیزه پیشرفت در یادگیری
ج) نمرات مربوط به خود کارآمدی تحصیلی و مولفه های آن شامل استعداد،کوشش و بافت.
د) اطلاعات شخصی که از طریق پرسشنامه های موجود به دست آمدند.
۳-۳٫ متغیرها ی مورد بررسی
الف- متغیر مستقل
– مهارت های یادداشت برداری
ب- متغیرهای وابسته
۱- انگیزه پیشرفت در یادگیری
۲- خودکار آمدی تحصیلی
ج- متغیرکنترل
– میزان تحصیلات

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.