۰۰۲/۰

۲۱۸۱۸/۱۰-

واریانس های دو گروه نابرابر

۲۳۷/۳-

۳۶۵/۱۰۱

۰۰۲/۰

۲۱۸۱۸/۱۰-

نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه خودکارآمدی تحصیلی در پس آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش خودکارآمدی تحصیلی می شود.
نمودار ۴-۸٫ نمودارجعبه ای مقایسه خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی های گروه آزمایش و گواه
ج)تحلیل کوواریانس در این روش، فرضیه‌های آماری به صورت زیر می‌باشند:
H0 : میانگین نمره خودکارآمدی تحصیلی در گروه‌های آزمایش و کنترل یکسان است.
H1 : میانگین نمره خودکارآمدی تحصیلی در گروه‌های آزمایش و کنترل متفاوت است.
H01 : نمره پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه ندارد.
H11 : نمره پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه دارد.
در جدول تحلیل کوواریانس با توجه به این که pـ‌مقدار محاسبه شده (۰۰۰/۰) کمتر از سطح معنی‌دار ۰۵/۰ (۰۵/۰= α) است، لذا در این سطح، H0 رد می‌شود(H1 پذیرفته است)، یعنی بین میانگین‌های نمره خودکارآمدی تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی‌داری وجود دارد و در نتیجه آموزش مهارت های یادداشت برداری بر خودکارآمدی تحصیلی تأثیر معنیدار دارد و با توجه به مجذور ضریب ایتا، میزان تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر خودکارآمدی تحصیلی ۲/۹۸ درصد می‌باشد (جدول ۴-۱۳).
همچنین به دلیل این ‌که pـ‌ مقدار محاسبه شده (۳۱۰/۰) کمتر از سطح معنی‌دار ۰۵/۰نیست، لذا در این سطح، H01 رد نمی‌شود(H11 پذیرفته نمی‌شود) و در نتیجه بین نمره پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد و با توجه به مجذور ضریب ایتا، میزان همبستگی ۵/۰ درصد می‌باشد(جدول ۴-۱۳).
جدول ۴-۱۳٫ تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری و پیش آزمون بر خودکارآمدی تحصیلی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F pـ‌مقدار مجذور ایتا
پیش آزمون ۸۰۰/۱۴۰ ۱ ۸۰۰/۱۴۰ ۰۳۷/۱ ۳۱۰/۰