۹۵۷/۰

۳۶۶/۳-

۵۸

۰۰۱/۰

۹۶۶۶۷/۲۳-

واریانس های دو گروه نابرابر

۳۶۶/۳-

۸۲۸/۵۷

۰۰۱/۰

۹۶۶۶۷/۲۳-

نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش انگیزه پیشرفت یادگیری آزمودنی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی شده است
نمودار ۴-۹٫ نمودار جعبه ای مقایسه انگیزه پیشرفت یادگیری آزمودنی های گروه آزمایش و گواه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در پیش آزمون و پس آزمون
آزمودنی های دانشکده بهداشت:
الف) آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در گروه های آزمایش و گواه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
H0 : میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه برابر است.
H1 : میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه برابر نیست.
جهت آزمودن فرضیه بالا، از آزمون tمستقل استفاده گردیده است. از آن جا که میزان معنی داری فرضیه برابری واریانس های دو گروه برابر ۰۵۹/۰بدست آمده است. بنابراین فرضیه برابری واریانس ها در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود و میزان معنی داری آزمون برابری میانگین ها، برابر ۲۸۸/۰ می باشد که در این صورت فرضیه صفر درسطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود(جدول۴-۱۸). بنابراین می توان گفت میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه آزمایش و گواه، دانشجویان دانشکده بهداشت، یکسان است.
جدول ۴-۱۸٫ نتایج آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

آماره آزمون برابری واریانس معنی داری آزمون برابری واریانس t آماره درجه آزادی معنی داری اختلاف میانگین ها
واریانس های دو گروه برابر ۷۳۲/۳ ۰۵۹/۰ ۰۷۵/۱ ۴۸