۱۸۰/۳-

۵۴۵/۴۵

۰۰۳/۰

۹۶۰۰۰/۱۶-

نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت در یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش انگیزه پیشرفت در یادگیری آزمودنی های دانشکده بهداشت شده است.
نمودار ۴-۱۰٫ نمودار جعبه ای مقایسه انگیزه پیشرفت در یادگیری آزمودنی های گروه آزمایش و گواه دانشکده بهداشت در پیش آزمون و پس آزمون
مقایسه تأثیرآموزش مهارت های یادداشت برداری برانگیزه پیشرفت در یادگیری دانشجویان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ودانشجویان دانشکده بهداشت، نشان می دهدکه آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش انگیزه پیشرفت در یادگیری آزمودنی های هر دو دانشکده شده است.
فرضیه دوم:
تأثیرآموزش مهارت های یادداشت برداری، بر خودکار آمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، متفاوت است.
برای بررسی این فرضیه، ابتدا تأثیر مهارت های یادداشت برداری بر خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سپس تأثیر مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت یادگیری دانشجویان دانشکده بهداشت را مورد بررسی قرار داده و در آخر نتایج با هم مقایسه می گردند.
آزمودنی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
الف) آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون خود کارآمدی تحصیلی در
گروه های آزمایش و گواه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
H0 : میانگین نمره های پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی در دو گروه برابر است.
H1 : میانگین نمره های پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی در دو گروه برابر نیست.
جهت آزمودن فرضیه بالا، از آزمون tمستقل استفاده گردیده است. از آن جا که میزان معنی داری فرضیه برابری واریانس های دو گروه برابر ۷۲۸/۰بدست آمده است. بنابراین فرضیه برابری واریانس ها در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود و میزان معنی داری آزمون برابری میانگین ها، برابر۲۷۱/۰ می باشدکه در این صورت فرضیه صفر درسطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود(جدول۴-۲۰). بنابراین می توان گفت میانگین نمره های پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه، دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، یکسان است.
جدول ۴-۲۰٫ نتایج آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش و گواه آزمودنی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

آماره آزمون برابری واریانس معنی داری آزمون برابری واریانس t آماره درجه آزادی معنی داری اختلاف میانگین ها
واریانس های دو گروه برابر ۱۲۲/۰ ۷۲۸/۰ ۱۱۱/۱ ۵۸ ۲۷۱/۰ ۰۰۰۰۰/۲