۴۶۸/۵۷

۱۴۳/۰

۰۰۰۰۰/۴-

نمودار جعبه ای زیر نیز نشان می دهد که میانه خودکارآمدی تحصیلی در پس آزمون گروه آزمایش، تغییر چندانی نیافته است. بنابراین نمی توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی شده است.
نمودار ۴-۱۱٫ نمودار جعبه ای مقایسه خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی های گروه آزمایش و گواه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در پیش آزمون و پس آزمون
آزمودنی های دانشکده بهداشت:
الف) آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون خود کارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش و گواه دانشکده بهداشت
H0 : میانگین نمره های پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی در دو گروه برابر است.
H1 : میانگین نمره های پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی در دو گروه برابر نیست.
جهت آزمودن فرضیه بالا، از آزمون tمستقل استفاده گردیده است. از آن جا که میزان معنی داری فرضیه برابری واریانس های دو گروه برابر ۰۳۵/۰بدست آمده است. بنابراین فرضیه برابری واریانس ها در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد می شود و میزان معنی داری آزمون برابری میانگین ها، برابر ۲۷۷/۰ می باشد که در این صورت فرضیه صفر درسطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود(جدول۴-۲۲)، بنابراین می توان گفت میانگین نمره های پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه، دانشجویان دانشکده بهداشت، یکسان است.
جدول ۴-۲۲٫ نتایج آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش و گواه آزمودنی های دانشکده بهداشت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

آماره آزمون برابری واریانس معنی داری آزمون برابری واریانس t آماره درجه آزادی معنی داری اختلاف میانگین ها
واریانس های دو گروه برابر ۷۰۵/۴ ۰۳۵/۰ ۰۹۹/۱ ۴۸ ۲۷۷/۰ ۹۶۰۰۰/۴
واریانس های دو گروه نابرابر ۰۹۹/۱ ۶۰۱/۴۵ ۲۷۷/۰ ۹۶۰۰۰/۴