منابع پایان نامه ارشد درباره استانداردهای حسابداری، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. اقلامی که پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده را در زمان اضافه شدن به جریان‌های نقد بهبود می‌دهد، دارای محتوای اطلاعاتی هستند.

فرض‌های1و2 از راهبرد هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره1 حسابداری مالی، استنباط شده می باشد که اظهار می‌کند، اقلام تعهدی بهره گیری‌کنندگان از صورت‌های مالی را در پیش‌بینی جریان‌های نقدی یاری می‌دهند.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی(فاسب، 1978)[1]اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاران و بستانکاران به جریان‌های نقد آینده و توانایی شرکت در تولید جریان‌های نقد مطلوبعلاقه دارند. این تمایل از علاقه نسبت به اطلاعات در مورد درامد ناشی ‌شده می باشد تا به‌طور مستقیم در مورد جریان‌های نقد. اقلام تعهدی در واقع عملکرد شرکت را بهتر از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری ارائه می‌کنند.

نظر می‌گیرند با پیش‌بینی‌هایی که علاوه بر اقلام نقدی، اقلام تعهدی را هم در نظر گرفته‌اند. همچنین، از آنجا که شبکه‌های عصبی مصنوعی نوعی هوش مصنوعی با توان یادگیری و دقت بالا در پیش‌بینی هستند، پیش‌بینی‌ها را با بهره گیری از شبکه‌های عصبی انجام دادند.نتایج نشان داد که خطای استاندارد پیش‌بینی نوع دوم بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی نوع اول بود و پس می‌توان گفت که اقلام تعهدی دارای محتوای اطلاعاتی هستند.

نتایج پژوهش میرزایی و همکاران(2012) نیز که به مطالعه تئوری نشانه‌شناسی اقلام تعهدی با بهره گیری از شبکه عصبی در بورس تهران پرداختند، کاملاً با نتایج پژوهش اتریج و هسو هم‌راستاست. آنان معتقدند اقلام تعهدی نشانه‌هایی را جهت بهره گیری‌کنندگان از صورت‌های مالی ارسال می‌کنند که در سیستم نقدی نادیده گرفته شده می باشد. این نشانه‌ها از یک‌سو تصویر صحیحی از وضعیت کنونی واحد تجاری ارائه می‌کنند و از سوی دیگر به بهره گیری‌کنندگان از گزارش‌های مالی این امکان را می‌دهند تا پیش‌بینی دقیق‌تری از وضعیت آینده و به‌ویژه جریان‌های نقدی آینده داشته باشند. از این‌رو این نشانه‌ها دارای محتوای اطلاعاتی‌اند.

پژوهش‌های انجام‌شده بسیاری همچون ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش‌بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (هاشمی و همکاران، 1389)، محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران (عرب‌مازار یزدی و همکاران، 1385)، ارتباط بین اقلام تعهدی، جریان‌های نقدی و بازده سهام (هیرشلیفر و همکاران، 2009)[2]اقلام تعهدی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده (بروکت و همکاران، 2014)[3]و … نشان می‌دهند که اقلام تعهدی دارای ارزش اطلاعاتی هستند.

[1] FASB

[2] Hirshleifer et al

[3] Brochet et al,

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91