همچنین بیان شد که رویکرد رابطه ای توانمندسازی، ارتباط بین مدیران و زیر دستان را قبل و بعد از توانمندسازی، آزمون می نماید .علاوه بر این به رویکرد روانشناختی اشاره شد و بیان گردید که رویکرد روان شناختی به بررسی دیدگاههای ذهنی و روان شناختی کارکنان وامادگی ذهنی انها برای توانمند سازی اشاره دارد. در ادامه این فصل به الزامات برنامه های توانمندسازی پرداخته شد و مطرح گردید که دربرنامه های توان افزایی، باید الزاماتی نظیر جلب تعهد و مشارکت سازمانی ،ایجاد انتظارات صریح و واقع بینانه ، تأکید بر اهمیت توان افزایی ، به حداقل رسانی بوروکراسی وتفویض اختیارتوجه نمود. همچنین در این فصل به موضوع کیفیت زندگی و ابعاد و مولفه های ان اشاره شد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس، موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش‏های دانشمندانی است که روش‏های علمی را به کار گرفته و پژوهش‏های ارزنده‏ای را انجام داده‏اند. باید توجه داشت آنچه موجب شده تا جوهر علمی رشد یابد شناخت و درک عمیق روش‏ها و شیوه‏هایی است که بشر از آن استفاده نموده تا به هدف نهایی تحقیق که روشن ساختن حقیقت یک موضوع است، دست یابد. پس باید روش مناسبی را انتخاب نموده تا بتوان دقیق‏تر و سریع‏تر و با حداقل خطا به مقصد رسید. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کند چه شیوه و روشی را اتخاذ کند، تا او را هر چه سریعتر در دستیابی به پاسخ‏های پرسش تحقیقی مورد نظر کمک کند. در این فصل به بررسی روش اجرای تحقیق، طرح تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه‏گیری، ابزار جمع‏آوری داده‏ها و روش تجزیه و تحلیل داده پرداخته می‏شود.
روش و نوع تحقیق :
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و میدانی است. همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی و همبستگی به شمار آورد. در تحقیق کاربردی، مواد و جنبه های عملی و کاربردی در مسایل واقعی و استفاده عینی از نتایج تحقیق کاملاً مورد توجه قرار می گیرد. هدف محقق از تحقیق کاربردی، دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقیعت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند و به بهبود محصول و کارایی روش های اجرایی کمک می کنند. (شریفی و شریفی، ۱۳۸۳: ۸۷)
به منظور گرداوری اطلاعات دراین تحقیق ابتدا بر اساس روش کتابخانه ای به جمع اوری مطالب تئوریک و نظریه های مربوط به توانمند سازی کارکنان و کیفیت زندگی کاری اقدام می شود و سپس با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه به جمع اوری داده های تحقیق پرداخته شده است.
جامعه آماری تحقیق:
جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان در سال ۱۳۹۱ می باشد. تعداد این افراد ۳۱۶ نفر می باشد که با توجه به پراکندگی شهرهای استان کرمان سعی خواهد شد تا نمونه ای از این افراد که معرف خصوصیات انها باشد انتخاب گردد.
نمونه گیری در تحقیق حاضر به روش تصادفی ساده بوده است.
برای محاسبه حجم نمونه در هر تحقیق با توجه به امکانات محقق و نوع تحقیق می‌توان اقدام نمود. در این پژوهش به منظور تعیین تعداد مناسب افراد نمونه که بتوانند معرف جامعه‌ آماری باشند از روش زیر استفاده شده است.
برای محاسبه حجم نمونه می‌توانیم از فرمول زیر (فرمول کوکران) استفاده کنیم.
 
که در این فرمول
N = حجم جامعه اماری که برابر با ۳۱۶ نفر می باشد.
T=Z= اندازه متغیر در توزیع طبیعی که برابر با ۹۶/۱ است.
P= درصد توزیع صفت در جامعه که برابر با ۵% در نظر گرفته می شود
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند که برابر با ۵% در نظر گر فته می شود.
d= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه که برابر با ۵% در نظر گرفته می شود.
لذا با قرار دادن اعداد فوق در این فرمول تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش به روش زیر محاسبه می‌گردد.
 
دراین تحقیق تعداد ۸۹ نفر از کارگزاران بیمه های کشاورزی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. نهایتا پس از تکمیل داده ها تعداد ۸۴ پرسشنامه که طور کامل تکمیل شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ابزار گرداوریاطلاعات:
به منظور گرداوری اطلاعات در این تحقیق از ابزار های زیر استفاده شده است:
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:
این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال است که توسط دکتر براهنی به فارسی ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ۸ مقیاس است. در جدول زیر تعداد سوالات و شماره هریک از خرده مقیاسهای مربوط به پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مطرح شده است. روایی این پرسشنامه به روش روایی محتوا و پایایی ان در تحقیقات مختلف از طریق ازمون الفای کرونباخ به تایید رسیده است که به عنوان نمونه در تحقیق وفایی و داداش زاده (۱۳۸۳ ) برابر با ۸۱/۰ براورد گردیده است.

شماره پرسشنامه ابعاد مولفه ها سوالات مربوطه
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است