منابع و ماخذ ۱۰۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۲ ) ویژگی های رفتاری کارکنان توانمندشده درمقایسه با کارکنان غیر‌توانمند(هونولد،۱۹۹۷) ۶۳
جدول شماره ۴-۱:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۸۷
جدول شماره ۴-۲:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در سازمانهای بیمه گر ۸۸
جدول شماره ۴-۳:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۸۹
جدول شماره ۴-۴:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اشنایی با مقوله توانمند سازی ۹۰
جدول شماره ۴-۵:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب زمینه فعالیت ۹۱
جدول شماره ۴-۶:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اشنایی با مقوله کیفیت زندگی کاری ۹۲
جدول شماره ۴-۷: ‌آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به خرده مقیاس های مورد مطالعه ۹۳
جدول شماره۴-۸ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۹۴
جدول شماره۴-۹ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۹۵
جدول شماره۴-۱۰ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین محیط کاری ایمن و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۹۶
جدول شماره ۴-۱۱ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۹۷
جدول شماره ۴-۱۲: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین استراتژیهای برون سپاری وافزایش عملکرد سازمانی نیروی انسانی ۹۷
جدول شماره ۴-۱۳ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۹۸
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین قانون گرایی در سازمان و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۹۹
جدول شماره۴-۱۵ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۱۰۰
جدول شماره۴-۱۶ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین استراتژیهای برون سپاری و شفافیت گزارشهای مالی ۱۰۰
جدول شماره ۴-۱۷ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۱۰۱
جدول شماره۴-۱۸ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین پرداخت منصفانه و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۱۰۲
جدول شماره۴-۱۹ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۱۰۳
جدول شماره۴-۲۰ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین توسعه قابلیتهای انسانی و توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی در استان کرمان ۱۰۳
جدول شماره ۴-۲۱ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۱۰۴
جدول شماره ۴-۲۲: خلاصه وضعیت ازمون فرضیه های تحقیق ۱۰۵
جدول شمارهی ۴-۲۳: نتایج آزمون t مستقل میانگین سطوح انگیزش تحصیلی به تفکیک جنسیت ۱۰۶
جدول شماره ۴-۲۴: نتایج آزمونt مستقل میانگین‌های خرده مقیاس‌های هریک ازسطوح کیفیت زندگی کاری به تفکیک جنسیت ۱۰۶
جدول شمارهی ۴-۲۵ : مقدار ثابت a و مقادیر ضرایب تأثیر خام، استاندارد شده و همبستگی جزیی در رگرسیون‌های سطوح کیفیت زندگی کاری بر توانمند سازی به تفکیک کل و جنسیت ۱۰۷
جدول شمارهی ۴-۲۶: آزمون معنی‌داری رگرسیون‌های سطوح کیفیت زندگی کاری بر توانمند سازی به تفکیک کل و جنسیت ۱۰۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱):اجزاء کیفیت زندگی کاری (منبع :زیلاگی و والاس ۱۹۸۷، ۹۳) ۱۷
نمودار ،۲-۲ : شاخص های کیفیت زندگی کاری ۲۲
نمودار۲- ۳ تکنیک مدیریت (والتر ، ۱۹۹۶) ۳۶
نمودار (۲-۴) رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری (میرسپاسی ، ۱۳۷۶ ، ۶۸) ۳۸

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است