پایان نامه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی

دانلود پایان نامه

لیتوین و استرینجر[1] (1968)، جو سازمانی را ادراکات فرد از سازمان و احساس او نسبت به آن بر حسب ابعادی چون مسئولیت[2] ، ساختار[3]  ، پاداش[4] ، صمیمیت[5] ، حمایت[6]  ، هویت[7]  ، قبول خطر[8]  ،برخورد[9]  و ضوابط[10]  تلقی می کنند(کریمی و همکاران، 1389).

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی

لینک در ایران داک

پیش نیاز تشکیل جو سازمانی تعاملات اجتماعی و جریان مبادله معانی سازمانی در جریان کنش های اجتماعی است.  ابعاد نه گانه فوق بر ادراکات اعضای سازمانی تاثیر گذارند. بر اساس این دیدگاه نظری اگر جهت نیل به اهداف سازمانی به کارکنان مسئولیت های فردی داده شود، بدین ترتیب آنان احساس می کنند که بدون کنترل مدیران می توانند تصمیمات لازم را اخذ و مسائل را حل کنند.  لذا ادراک از رویه های موجود در رویه های سازمانی و بدنبال آن جو مربوطه شکل می گیرد. ساختارراه یا شیوه ای است که فعالیتهای سازمانی به موجب آن تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند. پاداش نیزموجب میگردد که کارمندان احساس کنند در صورت داشتن عملکرد بالاتر در زمینه های مختلف مورد تشویق قرار می گیرند. صمیمیت احساسی را بیان می کند که به موجب آن رفتار دوستانه ای در سازمان حاکم است و افراد از با هم بودن لذت می برند. حمایت وجود کمک از طرف دیگران به افراد و اینکه در شرایط سخت از طرف همکاران ومدیریت مورد توجه و حمایت واقع می شوند. هویت، ترجمان تعلق به سازمانی مشخص و مباهات حاصل از این تعلق است.  اینکه افراد احساس کنند که عضوی از سازمان هستند و از تعلق داشتن نسبت به سازمان لذت می برند. قبول خطر نیز به درجاتی از پذیرش خطر و چالش در شرایط پیش بینی نشده درسازمان ناظر است . برخورد یا روش حل مسئله نیز پذیرش نظرات متفاوت وبعلاوه استراتژی است که برای حل مشکلات در سازمان بکار می رود.  براین اساس می توان انتظار داشت که با توجه به رویه های متنوع سازمانی طیفی از جو سازمانی نیز قابل تشخیص و تعریف باشد(werbber,2007).

[1] Litwin & Stringer

[2] Responsibility

[3] Structure

[4] Reward

[5] Warmth

[6] Support

[7] Identity

[8] Risk

[9] Conflict

[10] Standards