آماره t

 

 

 

رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران

 

 

۳۹/۰

 

 

**۵۳/۴

 

 

با توجه به نگاره ۴-۱۴، مقدار آماره‌ t برابر با ۵۳/۴ بوده و حاکی از تاثیر رفتار هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران در سطح اطمینان ۹۵ می‌باشد. مثبت بودن ضریب مسیر رفتار هوش فرهنگی (۳۹/۰) حاکی از آن است که رفتار هوش فرهنگی تاثیر مستقیمی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران دارد و می توان گفت که افزایش در رفتار هوش فرهنگی سبب افزایش رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران می شود. بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه سوم پژوهش مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
۴-۱۱- ۴ نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش
هدف از آزمون در این فرضیه بررسی تاثیر استراتژی هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران می‌باشد.
H0. استراتژی هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر ندارد .
H1. استراتژی هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در نگاره ۴-۱۲ ارائه‌شده است.
نگاره ۴-۱۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای وابسته ضریب مسیر آماره t
رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران ۲۸/۰ **۶۹/۲

 

با توجه به نگاره ۴-۱۲، مقدار آماره‌ t برابر با ۶۹/۲ بوده و حاکی از تاثیر استراتژی هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران در سطح اطمینان ۹۵ می‌باشد. مثبت بودن ضریب مسیر استراتژی هوش فرهنگی(۲۸/۰) حاکی از آن است که استراتژی هوش فرهنگی تاثیر مستقیمی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران دارد و می توان گفت که افزایش در استراتژی هوش فرهنگی سبب افزایش رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران می شود. بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه چهارم پژوهش مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
۴-۱۲ ضرایب تعیین متغیرهای درونزای پژوهش
ضرایب تعیین متغیر درونزا(وابسته) پژوهش نشان می‌دهد که در این مدل چند درصد قابلیت پیش بینی شدن را دارد. نگاره ۴-۱۶ ضریب تعیین متغیر درونزای پژوهش را نشان می‌دهد.
نگاره ۴-۱۶ ضرایب تعیین متتغیرهای درونزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای درونزا ضریب تعیین (R2)
رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران ۵۵/۰

 

۴-۱۳ خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها
نتیجه تحلیل فرضیات نشان داده است که شاخصهای ارزیابی تناسب مدل در وضعیت مطلوبی قرار داشتند و مدل پژوهشگر برازش مناسبی داشته است.
با توجه به نتایج ضریب بتای متغیرها می‌توان گفت که
۱: بیشترین میزان تاثیر بین متغیرهای انگیزش هوش فرهنگی و رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران به صورت مثبت و به میزان ۶۳/۰ می‌باشد.
۲: کمترین میزان تاثیر بین استراتژی هوش فرهنگی و رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران به صورت مثبت و به میزان ۲۸/۰ می‌باشد.
۳: از مجموع ۴ فرضیه پژوهش هر چهار فرضیه مورد تایید قرار گرفتند
نتایج خلاصه فرضیات در نگاره ۴- ۱۷ گنجانده شده‌اند.
نگاره ۴- ۱۷ ضرایب مسیر و معنی‌داری اثر سازه‌های پژوهش بر روی یکدیگر (آزمون فرضیات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *